TM atbildes par VZD un ZG procesiem

Attiecībā uz jautājumu, kā noformējams nostiprinājuma lūgums un kur izvietojams personas identitātes apliecinājums, paskaidrojam, ka atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 60.panta pirmās daļas 1. punktam iesniegums Valsts zemes dienestam (turpmāk – Dienests) par kadastra objekta vai kadastra datu reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju vienlaikus ir uzskatāms par nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai, ja īpašnieks (kopīpašuma gadījumā visi kopīpašnieki) ierosina Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) reģistrētu un zemesgrāmatā ierakstītu zemes vienību sadali vai apvienošanu viena nekustamā īpašuma sastāvā. Šajā gadījumā īpašnieks (kopīpašuma gadījumā visi kopīpašnieki) iesniegumu adresē Dienestam un rajona (pilsētas) tiesai (turpmāk – Vienotais iesniegums) un iesniedz zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētai personai. Vienoto iesniegumu iesniedz elektroniskā formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, vai personiski, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, un par to uz Vienotā iesnieguma izdara atbilstošu apliecinājumu. Tādējādi Jūsu jautājums ir attiecināms tikai uz šo gadījumu.

Ja Vienotais iesniegums noformēts kā papīra dokuments, personas identitātes pārbaudes apliecinājums Vienotajā iesniegumā izvietojams pēc analoģijas ar Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteikto par apliecinājuma uzraksta izvietošanu dokumentu atvasinājumos. Atbilstoši minēto noteikumu 52. un 53. punktam apliecinājuma uzrakstu izvieto dokumenta beigās uzreiz aiz pēdējā rekvizīta. Ja dokumenta beigās uzreiz aiz pēdējā rekvizīta nav vietas, apliecinājuma uzrakstu var izvietot dokumenta paraksta zonā brīvajā vietā vai uz atsevišķas lapas, kuru pievieno dokumentam un ierēķina kopējā dokumenta lapu skaitā.

 

Prasības Vienotā iesnieguma noformēšanai un apliecinājuma noformējums pieejams Dienesta tīmekļvietnē www.vzd.gov.lv.

Atbildot uz jautājumu, vai visos gadījumos jāapliecina pilnvarotās personas identitāte, ja ierosinātājs ir valsts, pašvaldība vai juridiska persona, informējam, ka gadījumā, ja iesniegts Vienotais iesniegums, kas noformēts kā papīra dokuments, visos gadījumos ir nepieciešams apliecināt personas identitāti, jo iestādei ir jāgūst pārliecība, ka konkrētā persona ir tā persona, kas norādīta pilnvarojuma dokumentos. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 60.panta otrajā daļā nav izdarīts izņēmums gadījumiem, ja ierosinātājs ir valsts, pašvaldība vai privāto tiesību juridiskā persona. Tādējādi, ja Vienoto iesniegumu iesniedz personiski, visos gadījumos par pārstāvēttiesīgās vai pilnvarotās personas identitātes pārbaudi uz Vienotā iesnieguma ir jāizdara atbilstošs apliecinājums.

Attiecībā uz jautājumu, vai jauna īpašuma veidošana zemesgrāmatā būs maksas pakalpojums un tas jāapmaksā papildus kancelejas nodevai, paskaidrojam, ka gadījumos, kad nekustamā īpašuma īpašnieks vēlas veidot jaunu nekustamo īpašumu no Kadastra informācijas sistēmā reģistrētiem nekustamā īpašuma objektiem, kas ietilpst zemesgrāmatā ierakstīta nekustamā īpašuma sastāvā, vai būves īpašnieks vēlas veidot patstāvīgu būvju īpašumu, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 32.pantam no 2019. gada 1. decembra nekustamā īpašuma īpašniekam vai būves īpašniekam (turpmāk – Ierosinātājs) jāvēršas attiecīgajā rajona (pilsētas) tiesā, iesniedzot atbilstošu nostiprinājuma lūgumu:

– nekustamā īpašuma sadalīšanai vai nekustamā īpašuma izveidošanai no vairāku nekustamo īpašumu sastāvā esošiem objektiem un izmaiņu reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā;

–  ierakstīt Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu būvi kā patstāvīgu būvju īpašumu.

Pakalpojuma saņemšanai Ierosinātājam jāveic kancelejas nodevas apmaksa atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 107. panta pirmās daļas 1. punktam par jauna nodalījuma atvēršanu atbilstoši no jauna ierakstāmo īpašuma skaitam un 4. punktam par nostiprinājuma pārgrozījumu un atzīmes ierakstīšanu zemesgrāmatā un pēc pieprasījuma – par tiesneša lēmuma apliecinātas datorizdrukas izsniegšanu un apliecības izsniegšanu, un Dienesta priekšapmaksas rēķina apmaksa atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 787 “Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība”.

Pēc nostiprinājuma lūguma iesniegšanas rajona (pilsētas) tiesā un atbilstošas informācijas saņemšanas no rajona (pilsētas) tiesas Dienests veiks pasūtījuma reģistrāciju Dienesta Pasūtījumu apstrādes informācijas sistēmā. Sagatavoto priekšapmaksas rēķinu par Dienesta maksas pakalpojumu un Informāciju par pasūtījuma reģistrāciju Dienests nosūtīs Ierosinātājam uz oficiālo e-adresi (ja tā ir aktivizēta) vai nostiprinājuma lūgumā norādīto e-pasta vai pasta adresi.

Ar rajona (pilsētas) tiesā ierosināta Dienesta pasūtījuma izpildes nosacījumiem var iepazīties Dienesta tīmekļvietnē www.vzd.gov.lv.