Cenrādis

 

LMB Sertifikācijas centra CENRĀDIS.pdf  (spēkā no 25.03.2021.)

 

 

* Ikgadējā uzraudzības maksa saskaņā ar 2021. gada 24. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 183 "Zemes kadastrālās
uzmērīšanas un zemes ierīcības darbu veicēju sertifikācijas, sertifikāta darbības termiņa pagarināšanas un darbības
uzraudzības cenrādis".

 

** Maksa tiek piemērota papildus, ja sertifikāta darbības laikā periodā ir bijis būtisks pārkāpums/sūdzība, kā rezultātā ir
veikta darbu labošana vai ticis apturēts sertifikāts.
- maksa ietver papildus izmaksas, izskatot sūdzību un veicot sūdzību pārbaudi atbilstoši valsts standartam LVS EN ISO/IEC
17024:2013 un valsts aģentūras "Latvijas Nacionālās akreditācijas birojs" izsniegtajai akreditācijas apliecībai Nr. S3-376-07-
2008;
- pārbaudes organizēšana par jautājumiem, kas saistīti ar pārkāpumu;
- kvalificētu ekspertu pieaicināšana;
- pārrunas un informēšana par pārbaudes rezultātiem.

 

 

© Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2021