LMB Sertifikācijas centrs

 

 

 

  LMB Sertifikācijas centrs ir Latvijas Mērnieku biedrības iekšējas struktūras nodaļa, kas veic ģeodēzistu un mērnieku kompetences atbilstības novērtēšanu, sertificēšanu un uzraudzību.

 

 

 

 

 

      LMB Valdes uzdevums ir rūpēties par LMB SC nepieciešamo resursu nodrošinājumu sertificēšanas darbību veikšanai.

 

 

 

 

    Sertifikācijas shēmas komiteja (SSK) nodrošina sertifikācijas shēmas izstrādi, ievērojot normatīvo aktu prasības un mērniecības procesā iesaistīto pušu intereses.

 

 

     Pārskati valsts institūcijām ir normatīvos aktos noteikti periodiski ziņojumi par reglamentēto profesionālo darbību, sertifikācijas institūcijas veiktām darbībām un nozares konstatētām tendencēm.

 

 

     Eksperti ir nozares pārstāvji ar vismaz 3 gadu darba pieredzi, nevainojamu reputāciju, kuri ir neietekmējami un objektīvi darba rezultātā. Eksperti ir algoti, lai izskatītu sūdzības par sertificēto personu profesionālo darbu, veiktu sertificēto personu uzraudzību, pieņemtu un uzraudzītu eksāmenus un sniegtu vērtējumu par eksāmena rezultātiem. Eksperti ir iekļauti LMB SC ekspertu reģistrā.

 

 

 

LMB SC darbojas saskaņā ar standartu LVS EN/IES 17024:2012 un normatīvo aktu prasībām, izprotot, ievērojot un nesot atbildību par to, ka visas darbības tiek veiktas neietekmējamā veidā (attiecībā uz pretendentiem,  kandidātiem, sertificētajām personām un iesaistītām pusēm), pārvaldot interešu konfliktu, konfidencialitātes prasības un nodrošinot vienlīdzību un sertifikācijas darbību objektivitāti.

 

 

 

 

© Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023