LMB Sertifikācijas centrs

 

 

LMB Sertifikācijas centrs ir Latvijas Mērnieku biedrības struktūrvienība, kas veic mērnieku (zemes ierīcības, zemes kadastrālās uzmērīšanas un ģeodēzisko darbu veicēju) kompetences atbilstības novērtēšanu un sertificēšanu.

 

LMB Valdes uzdevums ir nodrošināt LMB SC ar telpām un nepieciešamajiem resursiem sertificēšanas darbību veikšanai.

 

Sertifikācijas shēmas komiteja (SSK) nodrošina sertifikācijas shēmas izstrādi, ievērojot normatīvo aktu prasības un mērniecības procesā iesaistīto pušu intereses.

 

Eksaminatori ir savas jomas Eksperti, kas tiek algoti, lai pieņemtu un uzraudzītu eksāmenu un sniegtu vērtējumu par Eksāmena rezultātiem.

 

Eksperti ir nozares pārstāvji ar vismaz 10 gadu darba pieredzi, nevainojamu reputāciju, kuri ir neietekmējami un objektīvi darba rezultātā. Eksperti ir algoti un tie ir iekļauti LMB SC ekspertu reģistrā.

 

LMB Sertifikācijas centrs darbojas saskaņā ar standarta LVS EN/IES 17024:2012 un LR normatīvo aktu prasībām, izprotot, ievērojot un nesot atbildību par to, ka visas darbības tiek veiktas neietekmējamā veidā (attiecībā gan uz pretendentiem, gan kandidātiem, gan sertificētajām personām), pārvaldot interešu konfliktu, konfidencialitātes prasības un nodrošinot vienlīdzību un sertifikācijas darbību objektivitāti.

 

 

 

© Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023