Kā sertificēties?

 

 

Lai pretendētu uz sertifikāta iegūšanu, LMB SC jāiesniedz šādi dokumenti (kopiju oriģināli jāuzrāda):

 1. Iesniegums sertifikāta saņemšanai.

 2. Profesionālās darbības apraksts. Pretendentiem iesakām izmantot Profesionālās darbības CV paraugu .

 3. Izglītību apliecinoša dokumenta kopija.

 4. Darba pieredzi apliecinoša dokumenta kopija. Vispiemērotākais ir saņemt Rekomendāciju no sertificētās personas, kura apliecina, ka dotā persona ir strādājusi noteiktu periodu un veikusi kadastrālos (topogrāfiskos utt.) darbus. 

 5. Divas fotogrāfijas (3 x 4cm).

 

Kandidātam tiek izsniegts rēķins.

Saskaņā ar LMB SC cenrādi, profesionālās kompetences novērtēšana vienā jomā ir 150.00 EUR. Detalizētāk par izmaksām skatīt sadaļā CENRĀDIS.

 

Pēc apmaksāta rēķina tiek uzsākta pretendenta Sertifikācijas procedūra: 

 1. LMB SC Eksperti izskata pretendenta dokumentu atbilstību sertifikācijas prasībām, kas noteiktas MK noteikumos Nr.1011 "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā" vai LMB SC Sertifikācijas shēmā.

 2. Mēneša laikā pretendentam tiek sniegts pamatots atteikums vai uzaicinājums uz eksāmenu. Ja nepieciešams tiek pieprasīts atzinums no kompetentām valsts iestādēm (piem. VZD par pretendenta veiktajiem darbiem utml.). LMB SC eksāmeni notiek katra mēneša pēdējās nedēļas Pirmdienā, bet par konkrētā eksāmena laiku tiek izziņots personīgi katram pretendentam. 

 

Sertificēšanās pārbaude:

 1. Eksāmens sastāv no 2 daļām: teorētiskās un praktiskās daļas.  

 2. Eksāmena teorētiskā daļa notiek testa veidā – 1 stundu ar 30 jautājumiem. Pirms eksāmena, lūgums, iepazīties ar Eksaminācijas instrukciju. Eksāmena teorētiskās daļas pārbaude ir nokārtota, ja pretendents ir sniedzis vismaz 25 pareizas atbildes. 

  Jautājumu katalogi nav publiski pieejami. Lai sagatavotos sertifikācijas eksāmenam, jāiepazīstas ar LMB SC Sertificēšanas kritērijos uzskaitītajiem normatīvajos dokumentiem un LMB SC Ģeodēzijas jautājumu tēmām un prasībām.
 3. Pēc pārbaudījuma teorētiskās daļas seko vismaz 15 minūšu pārtraukums.

 4. Eksāmena praktiskais pārbaudījums ietver mērījumus apvidū un kamerālo vai kamerālo praktisko zināšanu pārbaudi (piemēram, zināšanas par mērniecības instrumentiem, uzmērīšanas gājienu veidošanu, objektu uzmērīšanu, iepriekš zināmu koordinātu atrašanu, zemes vienību projektēšanu, mērniecības dokumentu sagatavošanu, kā arī par ģeodēzisko mērījumu aprēķinu dokumentiem).  Praktiskās daļas ilgums ir vismaz 120 minūtes. 

 

Rezultāti:

 1. Pretendents, kurš nav nokārtojis sertificēšanas pārbaudi, to var kārtot atkārtoti. Ja pretendents atkārtoti nenokārto sertificēšanas pārbaudi, sertificēšanas institūcija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt sertifikātu.
 2. LMB SC pēc sekmīgu pārbaudījumu nokārtošanas sertificētajai personai uz viņas norādīto elektroniskā pasta adresi nosūta elektroniski parakstītu sertifikātu un Sertifikāta lietošanas noteikumus. 

 3. Sertifikāta darbības laikā LMB SC veic Sertificētās personas uzraudzību.

 

 


ĀRVALSTU MĒRNIEKU PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪŠANA

Lai ārvalstu mērnieki Latvijā varētu praktizēt savu darbību profesijā, iespējams pieteikties vai nu pastāvīgai, vai īslaicīgai praksei.

 

1. Lai tiktu atzīta ārvalsts mērnieka profesionālā kvalifikācija pastāvīgai praksei, mērniekam jāvēršas Akadēmiskās informācijas centrā. (20.12.2016. MK noteikumi Nr. 827 Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā)

 

2. Īslaicīgajai praksei Latvijā var pieteikties mērnieki, ja tiem ir patstāvīgas prakses tiesības kādā no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, kurās mērnieka profesija ir reglamentēta. Lai pieteiktos īslaicīgajai praksei, LMB SC ir jāiesniedz ir sekojoši dokumenti:

 • deklarācija par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu reglamentētajā profesijā (28.03.2017. MK noteikumu Nr. 168 par Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtību Latvijas Republikā reglamentētā profesijā 2. pielikums),
 • personu apliecinošs dokuments,
 • kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (izglītības diploms, sertifikāts).

 

 

© Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023