Mērniecības konsultatīvās padomes sēde 20.09.2014.

2014.09.25

Projekts „Nevalstisko organizāciju aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības nodrošināšana lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā un ES politikas īstenošanai mērniecības nozarē” līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/018/138.

92.07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 

Informācija pārpublicēta no: www.vzd.gov.lv

 

2014. gada 18. septembrī, notika Mērniecības konsultatīvās padomes sēde, kurā tika diskutēts par zemes ierīcību, resursu datņu izmantošanu zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildei, skanēto materiālu kvalitāti, zemes robežu plānu kamerālo pārzīmēšanu, kā arī citiem jautājumiem.

 

Mērniecības konsultatīvā padome dienas kārtību sāka ar diskusiju par zemes ierīcību. Mērnieki pieteica problēmsituācijas, kad zemes ierīcības projektu nav iespējams realizēt. Valsts zemes dienests (VZD) piedāvāja apspriest divus risinājuma variantus:  viens variants – problēmu risina, izstrādājot grozījumus apstiprinātajā zemes ierīcības projektā; otrs variants – mērnieks pats ir tiesīgs izstrādāt  precizējumu, ko saskaņo ar pašvaldību  un pievieno mērniecības dokumentiem. Par  gadījumiem, kādos varētu tikt veikti zemes ierīcības projekta grozījumi un kādos izstrādāts mērniecības darbu pabeigšanas tiesiskā pamatojuma dokuments, padomes locekļi  2 nedēļu laikā sniegs priekšlikumus dienestam.

 

Padomes locekļi apsprieda jautājumus par resursu datņu izmantošanu zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildei. Resursu datņu testēšanas laikā ir atklājies, ka ir nepieciešams laiks, lai novērstu konstatētās tehniskās problēmas. Iespējams, būs nepieciešamas  izmaiņas attiecīgajos normatīvajos aktos. Dienests ar nozares profesionāļiem vienojās pagarināt pārejas periodu resursu datņu izmantošanai līdz 2015. gada 1. jūnijam.

 

VZD padomes locekļiem skaidroja par skanēto materiālu kvalitāti un nozares profesionāļu rīcību, ja saņemti nekvalitatīvi un darba veikšanai neatbilstoši skanētie materiāli. Dienests informēs profesionāļus par kontaktinformāciju, kur vērsties šādos gadījumos.

 

Attiecībā uz Kadastra kartes statusu un izmantošanu citu nozaru (būvniecības, meža inventarizācijas u.c.) darbā, padome ierosināja organizēt sanāksmi kopā ar Zemkopības ministriju, Valsts meža dienestu un Lauku atbalsta dienestu, lai informētu, ka tiesības noteikt un atjaunot robežzīmes atrašanās vietu ir tikai zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētai personai, ja zemes vienību robežzīmes nav saglabājušās vai to atrašanās vieta neatbilst Kadastra kartes datiem vai zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem.

 

Padomes darba gaitā izvērtās diskusija par zemes robežu plānu kamerālo pārzīmēšanu un kārtību, kādā aktualizēt situācijas plānu gadījumā, ja zemes vienības robežas ir ierādītas un uz zemes atrodas kadastrā reģistrētas  būves. Padomes locekļi par kopīgu viedokli pagaidām nevienojās. Dienests nozares profesionāļiem saskaņošanai nosūtīs savu priekšlikumu situācijas sakārtošanai.

 

Papildus Dienests informēja par „Konkursu par labākajiem 2014. gada studiju noslēguma darbiem”, kura mērķis ir veicināt zinātnisko pētījumu pārnesi praktiskajā darbībā dienestā.

 

    © Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023