Mērniecības konsultatīvās padomes sēde 20.03.2014.

2014.03.24

Projekts „Nevalstisko organizāciju aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības nodrošināšana lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā un ES politikas īstenošanai mērniecības nozarē” līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/018/138.

92.07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 

2014. gada 20. martā notika MĒRNIECĪBAS KONSULTATĪVĀS PADOMES (turpmāk tekstā “MKP”) 2014. gada 1. sēde

 

Apspriestie jautājumi:

1. Lineāras būves izpildmērījumi un izpildplāni. Paplašināta sēde ar EM, Latvijas Auto ceļu (LAC), Latvijas Valsts mežu (LVM) un meliorātoru pārstāvju klātbūtni. Viedoklis, ka izpildmērījumi tiek uzkrāti, paliek pie pasūtītāja – LAC, jo LACam nav info par pašvaldību ADTI turētājiem. ADTI prasības + MK 281 ceļu specifikācijā notiktais. Ar labāku komunikāciju starp datu turētājiem, pašvaldībām un LAC jautājumu var risināt. Rezumē, ka gatavo vēstuli VARAM, kuram lūdz informēt pašvaldības šo jautājumu iekļaut saistošajos noteikumos, pieprasīt izpildmērījumus un informēt par šāda veida prasībām LAC. Meža ceļi ir komersanta ceļi. LVM uzskata, ka projektēt un būvēt var atbilstoši M 1:10000 un izpildmērījumi visur nav vajadzīgi. (Kā piemērs, ka ceļi tiek uzmērīti tiek uzrādīts ZKU robežu plāns!!!). Tā kā koplietošanas ceļu prasības nevar attiecināt uz meža ceļiem, izmaiņas šajā jomā nebūs. Meliorācijas informācijas apritē netiek izmantoti mērnieku iesūtītie dati saskaņošanai. Līdz ar to nav risinājumu datu kvalitātes uzlabošanā. Valsts meliorācijas kadastrs buksē un kavējas. Netiks realizēts ar esošo finansējumu un izpildes tempiem. Rosina meliorātoriem iestrādāt atbilstošas prasības un priekšlikumus šobrīd apspriešanā esošos būvniecības normatīvos.

 

2. VZD ziņo par izmaiņām normatīvos. Daļa zināma – par ZKU un ADTI (ceļu un melio būvju uzmērīšana tikai pēc pasūtītāja lūguma, kadastrālā vērtība 85% no tirgus vērtības, ZIPā – elektroniskā lieta, nav VZD jāsaskaņo, jautājums par ZIP sertifikāta izmaiņām noņemtas un neesot vairs aktuālas, diskusija par būvlaidi, kuru jāaizstāj ar būvniecību ierobežojošo teritoriju. To nosaka būvvalde.)

 

3. LĢIA informē par VT uzturēšanas stāvokli valstī pēc MK noteikumu pieņemšanas. Informatīvā aptaujā piedalījās 101 pašvaldība no 119. 8 pašvaldības pilnveido tīklu – Ādažu, Apes, Kuldīgas, Rojas novads, Jēkabpils, Rīgas, Jalgavas un Ventspils pilsētas. Atskaite ietver vēl vairāk un plašāku informāciju. VARAM un LĢIA atskaiti ir apstiprinājušas. Gaida apstiprinājumu no Pašvaldību savienības, lai atskaiti publiskotu.

 

4. FM virza noteikumu projektu par valsts un pašvaldību funkciju deliģēšanu. LMB vajadzētu rakstīt vēstuli par esošo situāciju. Normatīvu projekts jau vienreiz skatīts un prasīts LMB viedoklis. Iespējams, ka šādi varam risināt jautājumu par valsts nodevu u.c.

 

5. Par ZG koncepciju Aldis Rausis piekrīt, ka pārrunātais par koncepciju ietver to daļu ko TM noraidīja un ir izņēmusi no projekta versijas. LMB un LKĢA raksta ieteikumus un savu skatījumu. 

    © Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023