MK grozījumi Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijā

2020.02.27

21.02.2020. stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”.  

 

1.      ieviests jauns kritērijs – nepbūvēta apbūvei paredzētā zeme, "1301 Neapbūvēta apbūvei paredzēta zeme". To nosaka, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojums paredz apbūvi, bet apbūves īstenošanai nepieciešams detālplānojums, lokālplānojums vai zemes ierīcības projekts (turpmāk – detalizēts plānojums), kā arī infrastruktūras izbūve.

2.      precizēts skaidrojums abiem pārējiem neapbūvētas apbūves zemes kritērijiem: - neapbūvēta apgūta apbūves zeme (zeme, kura pēc apbūves parametriem atbilst apbūves noteikumos noteiktajām apbūves prasībām un ir izbūvēta infrastruktūra – piebraucamais ceļš un elektrības pieslēguma iespēja bez papildu elektrolīnijas vai transformatora apakšstacijas izbūves) - neapbūvēta neapgūta apbūves zeme (zeme, kurai ir izstrādāts detalizēts plānojums, vai zemes vienība, kas atbilst apbūves noteikumos noteiktajām apbūves prasībām, gadījumā, ja detalizēts plānojums nav nepieciešams, bet zemes vienībai nav pieejama infrastruktūra – piebraucamais ceļš vai elektrības pieslēguma iespējas bez papildu elektrolīnijas vai transformatora apakšstacijas izbūves).

3.      papildināts ar normu, ka lietošanas mērķi no lietošanas mērķu klases "Apbūves zeme" nenosaka, ja atbilstoši citiem normatīvajiem aktiem teritorija nav izmantojama apbūvei. Norma risinās lietošanas mērķu piemērošanu zemes vienībām situācijās, kad tās atrodas, piemēram, īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, applūstošajās teritorijās u.tml. un nav izmantojamas apbūvei. 4.      lietošanas mērķa maiņu neapbūvētai zemes vienībai var ierosināt, ja esošais teritorijas attīstības plānošanas dokuments paredz apbūves zemes lietošanas mērķi (un atbilstoši reģistrēts arī Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā), bet citi spēkā esošie normatīvie akti šobrīd apbūvi nepieļauj.

5.      precizēta norma par lietošanas mērķa maiņas ierosināšanu gadījumos, ja iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst pēc būtības apbūves zemes nosacījumiem, piemēram, apbūve nav iespējama zemes vienības konfigurācija, reljefa vai ģeoloģisko apstākļu dēļ.

6.      papildināts ar jaunu 28.1 punktu, kas paredz , ka zemes vienībai, kurai pēc Valsts meža dienesta datiem reģistrēts zemes lietošanas veids "mežs", nevar noteikt apbūves zemes lietošanas mērķi. Minētais novērsīs situācijas, kad vienlaikus platība ir reģistrēta kā "mežs" un apbūves zeme. Lietošanas mērķis maināms pēc atmežošanas. Kā arī atkarībā no tā, vai teritorijas plānojums pieļauj vai  nepieļauj apbūvi, paredzēts noteikt atšķirīgus lietošanas mērķus, ievērojot teritorijas plānojuma prasības. 7.      būtiski mainīta norma (noteikumu Nr. 496 29. punkts) par lietošanas mērķu noteikšanu gadījumos, kad teritorijas plānojumā atļautas vairākas izmantošanas iespējas  un pašvaldība bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku zemes vienībai nosaka lietošanas mērķus pēc teritorijas plānojumā atļautajiem galvenajiem teritorijas izmantošanas veidiem. Noteikts, ka pašvaldībai no teritorijas plānojumā atļautajiem galvenajiem izmantošanas veidiem noteikt zemes vienībai piemērotāko lietošanas mērķi.

8.      precizēta norma par zemes īpašnieka tiesībām izvēlēties  lietošanas mērķus, nosakot, ka izvēle ir tikai tajos gadījumos, ja zemes vienībai nosakāms apbūves lietošanas mērķis un teritorijas plānojums pieļauj vairākas izmantošanas iespējas. Izvēle iespējama tikai starp apbūvei paredzētajām izmantošanām. Gadījumos, ja persona izvēlas vairākus apbūves lietošanas mērķus, lietošanas mērķim piekrītošo platību nosaka proporcionāli to skaitam.

9.      attiecībā par neatbilstoša lietošanas mērķa pārskatīšanu noteikts, ka lietošanas mērķa maiņa ierosināma, ja iepriekš noteiktais lietošanas mērķis pēc zemes izmantošanas būtības neatbilst apbūves zemes nosacījumiem.  

 

Ar visiem grozījumiem un to pamatojumu (anotāciju) var iepazīties šeit: https://likumi.lv/ta/id/312664-grozijumi-ministru-kabineta-2006-gada-20-junija-noteikumos-nr-496-nekustama-ipasuma-lietosanas-merku-klasifikacija-un

 

 

    © Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2022