Par atkārtotu kadastra informācijas izsniegšanu zemes kadastrālajai uzmērīšanai

2022.04.14

Zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificēta persona (turpmāk – mērnieks), uzsākot zemes kadastrālo uzmērīšanu, no Valsts zemes dienesta (turpmāk – Dienests) saņem Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr.1019) 22.punktā noteikto informāciju, tajā skaitā kadastra informāciju no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) un arhīvā glabātos zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus par uzmērāmo objektu un par robežojošām zemes vienībām. Atbilstoši tam Dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā www.kadastrs.lv (turpmāk – Portāls) tika izveidots e-pakalpojums “Informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai”, kura funkcionalitāte nodrošina, ka par uzmērāmo objektu un robežojošām zemes vienībām tiek izsniegti vienlaicīgi gan aktuālie Kadastra informācijas sistēmas dati, gan Dienesta arhīva dokumenti. Lai gan informācija no aktuālajiem Kadastra informācijas sistēmas datiem mērniekam šobrīd ir bezmaksas pakalpojums, par arhīva dokumentu sagatavošanu un izsniegšanu tiek piemērota samaksa atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.787 “Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība” noteiktajam.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.1019 29.punktu kadastra informācija derīga divus gadus no tās sagatavošanas dienas. Taču Dienests izprot, ka divu gadu laikā gan uzmērāmajai, gan robežojošām zemes vienībām var tikt aktualizēti dati Kadastra informācijas sistēmā, un tas var ietekmēt uzsākto zemes kadastrālās uzmērīšanas procesu, kā rezultātā mērniekam nepieciešams atkārtoti pārliecināties par Kadastra informācijas sistēmā notikušajām izmaiņām, kas var ietekmēt zemes kadastrālās uzmērīšanas procesa veiksmīgu norisi. Lai nodrošinātu, ka mērnieks var atkārtoti pieprasīt aktuālos Kadastra informācijas sistēmas datus par uzmērāmo objektu un robežojošām zemes vienībām, nesaņemot atkārtoti Dienesta arhīva informāciju, Dienestam jāpārveido Portāla e-pakalpojuma “Informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai” funkcionalitāte, kas šobrīd nav iespējams.

Līdz ar to, lai nodrošinātu to, ka mērnieks var atkārtoti bez maksas iegūt tā darbam nepieciešamos aktuālos Kadastra informācijas sistēmas datus (nesaņemot arhīva dokumentus), Dienests Portālā mērniekiem ir piešķīris tiesības izmantot e-pakalpojumu “Plānošanai un meža inventarizācijai”. Lūdzam atkārtotas aktuālās Kadastra informācijas sistēmas datu saņemšanai izmantot tikai Portālā esošo pakalpojumu “Plānošanai un meža inventarizācijas”, t.sk. gadījumos, kad informācija ir nepieciešama tikai par uzmērāmo objektu. Gadījumos, ja tiks konstatēts, ka mērniekam Portāla e-pakalpojums “Plānošanai un meža inventarizācijas” nav pieejama, lūdzam par to informēt, rakstot uz e-pastu klienti@vzd.gov.lv.

             Atkārtoti pieprasītie Kadastra informācijas sistēmas dati gadījumā, ja notikušas izmaiņas Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajos datos, ievietojama elektroniskajā zemes kadastrālās uzmērīšanas lietā tāpat kā Kadastra informācijas sistēmas dati, uzsākot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus.

    © Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023