28.12.2013. MK rīkojums Nr.686 "Par Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepciju"

2014.01.07
2013. gada 28. decembrī ar MK rīkojumu Nr.686 ir stājusies spēkā jaunā Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcija: http://likumi.lv/doc.php?id=263493  vai http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4617 .Saistībā ar koncepcijas spēkā stāšanos: 1) ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomas turpmākajai koordinēšanai paredzēts izveidot Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomi;
2) būs virkne grozījumu normatīvajos aktos, piemēram, Ģeotelpiskās informācijas likumā, Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumos, normatīvos, kas skar būvniecības un aviācijas jomu u.c.;
3) plānots, ka 01.06.2014. nozares pārstāvjiem publiski būs pieejams kvaziģeodīda modelis (un no 01.08.2014. sākās 6 mēnešu pārejas periods no BAS-77 uz EVRS 6).
    © Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2021