Par sertificēto personu pārreģistrēšanos

2019. gada 29. augustā SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC” (turpmāk – ABC) izsūtīja vēstuli sertificētajām personām par lēmumu izbeigt Sertificēšanas biroja darbību 2019. gada 30. septembrī. Atsaucoties uz minēto informāciju, Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija un Latvijas Mērnieku biedrība aicina sertificētās personas pārreģistrēties.

Lai sertificētām personām atvieglotu un skaidrotu pārreģistrēšanos, Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centrs (turpmāk – LMB SC) ir sagatavojis un aprakstījis turpmākās darbības:

  1. Sertificētā persona aizpilda sagatavoto iesnieguma veidlapu (Iesniegums sertifikāta pārreģistrācijai) par pārreģistrēšanos un to paraksta.
  2. Iesniegumu nosūta LMB SC un ABC.
  3. ABC nodod sertificētās personas dokumentāciju LMB SC.
  4. LMB SC pārreģistrē sertificēto personu un izsniedz tai atbilstošu sertifikātu (ar jaunu LMB SC numuru) un sertificētā persona turpina savu profesionālo darbību.
  5. Likvidētās sertificēšanas institūcijas izsniegtais sertifikāts ir spēkā līdz brīdim, kad sertificētā persona saņem jaunās sertificēšanas institūcijas izsniegto sertifikātu, bet ne ilgāk kā š.g. 30. novembrim.

 

Par turpmāko lūdzam sekot LMB SC tīmekļa vietnē www.sc.lmb.lv vai ar jautājumiem vērsties sc@lmb.lv. Cerot uz visu pušu sapratni un sadarbību pārmaiņu periodā.