Ziņojums par profesionālās vides sakārtošanu

 

Projekts „Nevalstisko organizāciju aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības nodrošināšana lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā un ES politikas īstenošanai mērniecības nozarē” līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/018/138.

92.07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 

 

Sabiedrības integrācijas fonda Eiropas sociālā fonda projekta „Nevalstisko organizāciju aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības nodrošināšana lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā un ES politikas īstenošanai mērniecības nozarē” ietvaros Latvijas Mērnieku biedrība un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija izveidoja Sertifikācijas darba grupu ar mērķi sakārtot mērniecības nozares profesionālo vidi, izzināt problēmas sertifikācijas jomā un novērst nepilnības.

 

Ziņojumā apkopoti problēmjautājumi, kurus Sertifikācijas darba grupa apzinājusi, un kuru risināšanai nepieciešams veikt virkni grozījumu Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumos Nr.1011 „Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā” un ar to saistītajos normatīvajos aktos.

 

Ziņojumā norādītie problēmjautājumi ir tikai diskutētā daļa no problēmu klāsta, kuriem nepieciešama steidzama risināšana. Šajā nolūkā LMB un LKĢA uzskata par nepieciešamu vērsties LR Tieslietu ministrijā ar lūgumu iekļaut savā 2015.gada aktivitāšu plānā MK noteikumu Nr.1011 atvēršanu grozījumiem.

 

Sīkāk ar ziņojumu lūdzam iepazīties šeit.

 

 

© Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023