Sabiedrības integrācijas fonda projekta realizācija

 

Projekts „Nevalstisko organizāciju aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības nodrošināšana lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā un ES politikas īstenošanai mērniecības nozarē” līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/018/138.

92.07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 

2013.gada 1.decembrī Latvijas Mērnieku biedrība (turpmāk – LMB) noslēdza līgumu  ar Sabiedrības integrācijas fondu par Eiropas Sociālā fonda darbības programmas 2007. – 2013. gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros realizējamo projektu „Nevalstisko organizāciju aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības nodrošināšana lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā un Eiropas Savienības politikas īstenošanai mērniecības nozarē”.

Projekta īstenošanai kopējās apstiprinātās izmaksas ir 34 726,47 EUR, no tām 92, 07% finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību, 7,93% – pašu finansējums. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Projekta īstenošanas laiks: 2013.gada 1.decembris -2014.gada 30.septembris.

Projekta īstenošanas partneris ir Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija (turpmāk – LKĢA).

Projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu NVO administratīvās kapacitātes stiprināšanā, izglītojot, konsultējot iesaistīto personālu, apmainoties ar starptautisku pieredzi, tādā veidā panākot aktīvu un kvalitatīvu NVO līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā.

 

Projekta īstenotāji LMB un LKĢA, paredz projektā sekojošas aktivitātes mērķa sasniegšanai:

–          ekspertu konsultācijas nozares politisko jautājumu risināšanā;

–          diskusijas platformas (portāla) izstrāde;

–          pieredzes apmaiņa ES līmenī;

–          informācijas nodošana nozarē iesaistītām personām.

 

Līdz šim NVO ir ņēmušas aktīvu līdzdalību dažādu ar nozari saistīto politikas jautājumu risināšanā un sabiedrības interešu aizstāvēšanā, taču ir vērojamas problēmas publisko pakalpojumu kvalitātē nepietiekamu zināšanu, pieredzes dēļ. Līdz ar to tiek plānots projekta rezultātā paaugstināt biedrību kapacitāti.

 

Projektā paredzēts strādāt pie šādām tēmām:

Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija, WEB lapa, portāls mērniekiem

Profesionālās vides sakārtošana + Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcija

Profesiju klasifikators, Būvniecība, EVRS augstumu sistēma

Aeronavigācija, Sertifikācija

Zemes ierīcība +pārvaldības likums

Zemes kadastrālā uzmērīšana, Valsts iestāžu klientu apkalpošana

Visu tēmu juridiskie jautājumi.

 

Informācija par projekta ieviešanu tiks regulāri publicēta LMB un LKĢA mājas lapās, kā arī portālā www.mernieks.lv .

 

 

© Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023