Par valsts nodevas atcelšanu

2016.gada 10.decembrī ir publicēti Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, Grozījumi Zemes ierīcības likumā un Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā,  ar kuriem no likumiem izslēgtas tiesību normas par to, ka par sertifikāta saņemšanu vai tā darbības termiņa pagarināšanu sertificētā persona maksā valsts nodevu. Grozījumi likumos stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī un no 2017.gada 1.janvāra personām vairs nav jāmaksā valsts nodeva par sertifikāta saņemšanu vai tā darbības termiņa pagarināšanu. Tāpat ir publicēti arī Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, ar kuriem izslēgts likuma 11.panta otrās daļas 59.punkts, kas noteica valsts nodevas maksājumu par ģeodēzisko, zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu sertifikāta izsniegšanu vai sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu. Šobrīd Tieslietu ministrija gatavo arī attiecīgus grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumos Nr.1011 “Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā”, lai izslēgtu regulējumu par valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību.

Tāpat arī  informējam, ka publicētie Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā un Grozījumi Zemes ierīcības likumā paredz papildināt likumus ar jaunu deleģējumu Ministru kabinetam apstiprināt maksas pakalpojumu cenrādi par zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības darbu veicēju sertifikāciju, sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu un sertificēto personu darbības uzraudzību. Saskaņā ar likumos noteiktajām pārejas normām Ministru kabineta noteikumi par maksas pakalpojumu cenrādi ir jāizdod līdz 2017.gada 30.aprīlim.