Noteikumu projekti VSS-793 un VSS-795

2017. gada 27. jūlija Valsts sekretāru sanāksmei ir pieteikti sekojoši noteikumu projekti:

– “Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība” (VSS-793) http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433102;

– “Zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības darbu veicēju sertifikācijas, sertifikāta darbības termiņa pagarināšanas un darbības uzraudzības cenrādis” (VSS-795) http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433104 .

LMB aicina biedrus iesniegt iebildumus/priekšlikumus/papildinājumus.