Ministru kabineta noteikumu Nr.263 grozījumu projekts (VSS-1215)

Latvijas Mērnieku biedrība lūdz biedrus iepazīties ar Ministru kabineta komitejas sēdē precizēto Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”” (turpmāk – projekts).

Tieslietu ministrija projektu 2017. gada 21. augustā ar vēstuli Nr. 1-9.2/1020 iesniedza izskatīšanai Ministru kabineta komitejā. Ministru kabineta komiteja 2017. gada 25. septembra sēdē nolēma jautājuma izskatīšanu atlikt uz divām nedēļām. Tāpat arī Ministru kabineta komitejas 2017. gada 16. oktobra sēdē nolemts jautājuma izskatīšanu joprojām atlikt un uzdots Tieslietu ministrijai pēc papildus saskaņošanas iesniegt Valsts kancelejā attiecīgi precizētu projektu.

2017. gada 22. novembrī notika sanāksme par projektu, kurā piedalījās Tieslietu ministrijas, Valsts zemes dienesta, Ekonomikas ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji. Sanāksmē pārrunāja institūciju izteiktos iebildumus, neizdevās panākt vienošanos par vienu Latvijas Pašvaldību savienības izteikto iebildumu.

Tieslietu ministrija 2017. gada 8. decembrī projektu nosūtīja uz trīs darba dienu saskaņošanu. Ekonomikas ministrija saskaņoja projektu ar precizējumiem. Finanšu ministrija par projektu izteica papildu iebildumu, kas tika ņemts vērā. Savukārt Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija un Latvijas Mērnieku biedrība nosūtīja papildinājumus iepriekš saskaņošanā izteiktajiem iebildumiem, kuri ir uzskatāmi par daļēji saskaņotiem.

Atbilstoši minētajam:

  • Projekts šeit.
  • Projekta anotācija šeit.
  • MK sēdes protokollēmuma projekts šeit.
  • Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem šeit.
  • Ekonomikas ministrijas 2017. gada 15. decembra elektroniskais paziņojums šeit.
  • Finanšu ministrijas 2017. gada 13. decembra elektroniskais paziņojums šeit.
  • LMB un LKĢA 2017. gada 13.decembra atzinums šeit.
  • Latvijas Pašvaldību savienības 2017. gada 9. oktobra atzinums šeit.
  • Latvijas Pašvaldību savienības 2017. gada 11. decembra atzinums šeit.