Metodiskie norādījumi “Apvidus topogrāfiskā uzmērīšana”

 

SIF rakstiem

Projekts „Nevalstisko organizāciju aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības nodrošināšana lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā un ES politikas īstenošanai mērniecības nozarē” līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/018/138.

92.07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Ar topogrāfisko informāciju pamatā strādā mērniecības speciālisti, projektētāji un teritorijas attīstības plānotāji, nekustamā īpašuma attīstītāji, būvnieki, inženierkomunikāciju uzturētāji, kā arī par būvniecību un ekspluatāciju atbildīgās pašvaldību institūcijas. Šo metodisko norādījumu galvenais uzdevums ir skaidrot topogrāfiskās uzmērīšanas būtību un nolūkus, tās saistību ar teritorijas attīstību, raksturot ar to saistītas norises un tai pakļautos procesus, kā arī radīt izpratni par topogrāfisko informāciju un prast to izmantot.

Apvidus topogrāfiskās uzmērīšanas jomā nesenā pagātnē veiktas būtiskas izmaiņas normatīvajos aktos, institucionālajā nodrošinājumā un jaunas apzīmējumu sistēmas piemērošanā, tādējādi šis materiāls veidots gan kā mācību materiāls, gan kā pieņemto normatīvo aktu skaidrojumi un komentāri. Mērniecības nozares problemātikas labākai izpratnei materiālā iekļauts arī tās vēsturisks skatījums. Darbā izklāstītā teksta labākai uztverei ar “topogrāfiskā informācija” jāsaprot normatīvajos aktos ieviesto “augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija” jeb “ADTI”.

Metodiskie norādījumi veidoti labākas profesionālās sadarbības veicināšanai starp nozares profesionāļiem, valsts iestādēm un pašvaldību institūcijām, tādējādi veicinot un uzlabojot mērniecības pakalpojumu pieejamību. Norādījumi paredzēti personām, kuru profesionālā darbība saistīta ar topogrāfisko uzmērīšanu, topogrāfisko datu apriti un uzturēšanu. To varētu ieteikt izmantot arī studentiem, kuri apgūst lietišķās ģeodēzijas un kartogrāfijas, nekustamā īpašuma pārvaldības, teritorijas attīstības plānošanas, zemes ierīcības u. c. specialitātes.

Metodiskie norādījumi “Apvidus topogrāfiskā uzmērīšana”

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Pielikums Nr.5

Pielikums Nr.6

Pielikums Nr.7

Pielikums Nr.8

Pielikums Nr.9

Pielikums Nr.10