27.11.2015. Mērniecības konsultatīvās padomes sēde

1. Apkopojums par VZD iesniegtiem ADTI un ZKU darbiem (ziņo VZD – Aigars Viesturs, Gita Brencsone)
ADTI darbu izpildītāju tops nedaudz mainās, bet saglabājas tendence dažiem būt čakliem un izpildīt ļoti daudz darbu!
Arī turpmāk tiks praktizē informācijas publiskošanu ar vārdiem, uzvādiem un sertifikāta Nr.
ZKU 2014. gadā bijuši 2 mērnieki, kas sagatavojuši vairāk par 200 ZKU tehniskām lietām. Lielākajai daļai izpildītāju ir 21-30 lietas gadā – 32 sertificētām personām (12%), 31-50 lietas – 47 sertificētām personām (18%) un 51-100 lietas – 56 sertificētām personām (21%). Kopumā strādā 266 mērnieki, kas izpilda 10316 lietas.
Ir arī 29 sertificētās personas, kuras darbus nav iesniegušas (t.i. 11% no ZKU mērnieku kopskaita).
VZD aicinās sertifikācijas institūcijas (SI) sekot līdzi “censoņiem” un mēģināt identificēt vai nenotiek svešu darbu parakstīšana.
Tāpat tiks aicināts SI veidot savus pārskatus, lai būtu iespējams veikt salīdzinājumu.
Par 2015. gadu pilnīga informācija būs janvārī/februārī.
2. Pārskats par sertifikācijas darba grupas konstatēto un paveikto. Gala ziņojums nav pabeigts un nav pieejams arī darba grupai. TM ir saņēmusi SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC”, mērnieku un uzņēmēju vēstuli, kura tiks iekļauta grupas gala ziņojumā. Ziņojumā iekļauti apmēram 8-10 priekšlikumi esošo noteikumu izmaiņai. Klātesošiem jautājums par izpildāmo darbu skaitu sertifikāta periodā.
3. Nākamē MKP sēde 10.03.2016. VZD sagatavos ziņojumu par vienoto procedūru ZG + Kadastra reģistrs.