27.02.2018. sanāksme “Par vietējā ģeodēziskā tīkla datubāzes funkcionalitāti”

Latvijas Mērnieku biedrība tika uzaicināta uz tikšanos Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūrā (turpmāk-Aģentūra) 2018. gada 27. februārī  O. Vācieša ielā 43, Rīgā. Tikšanās tika organizēta, lai informētu, ka Aģentūra ir uzsākusi ģeodēzisko tīklu datu bāžu pilnveidošanas procesu, tajā skaitā, plānojot uzlabot vietējā ģeodēziskā tīkla datubāzes funkcionalitāti.

Uz tikšanos bija ieradušies:

Rudīte Klāva – Latvijas Mērnieku biedrības pārstāvis; Cēsu novada pašvaldības pārstāvis

Jolanta Gau – Latvijas Mērnieku biedrības pārstāvis un Jūrmalas pilsētas domes pārstāvis;

Ivars Nudiens –SIA  “Ģeodēzists” pārstāvis;

Māris Knoks – Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas pārstāvis

Rīgas pilsētas attīstības dapartaments un Jelgavas pilsētas dome uz tikšanos neieradās.

 

Aģentūras ieceres un mūsu intereses uzklausīja Ģeoinformācijas sistēmu un informācijas tehnoloģiju departamenta vadītāja Sarma Antonova, ĢIS nodaļas vadītājs Raimonds Vērpējs un Ģeodēzijas   nodaļas vadītājs Ivars Liepiņš.

Aģentūra informēja ka ir izstrādāta jauna Valsts ģeodēziskā tīkla datu bāze, kas drīzumā būs pieejama lietotājiem, un ņemot vērā,  ka esošā Vietējā ģeodēziskā tīkla datu bāze(VĢT DB) nav ērta lietotājiem, nav pieejama mērniekiem, tad ir pieņemts lēmums izstrādāt  no jauna arī VĢT DB platformu. Pašreizējā VĢT DB reāli  netiek lietota un aizpildīta. Tomēr pašvaldību atbildīgajām personām pilnveidotie vietējie ģeodēziskie punkti ir jāievada esošajā datu bāzē, lai tos varētu nākotnē transformēt uz jauno datu bāzi.

Ivars Nudiens dalījās pieredzē par apsekoto vietējo ģeodēzisko punktu datu bāzi, kas ir  topogrāfija.lv  sastāvā. Aģentūra ar lielu interesi stāstīto uzklausīja un atzina par labu.

Tika uzklausīti arī pārējo dalībnieku ieteikumi. Pašvaldībām datu bāzei jābūt viegli lietojamai un aizpildāmai. Jānodrošina vienkārša punktu meklēšana nepieciešamajā apvidū, kā arī iespējai redzēt arī kopīgā attēla valsts ģeodēziskā tīkla punktus. Galvenā prasība, ka tai jābūt pieejamai arī mērniekiem, ja to atļauj vietējā pašvaldība, kā arī iespējai punktu koordinātes  pārsūtīt(nolādēt) digitāli uz mērinstrumentiem.

 

Vietējā ģeodēziskā tīkla datubāze tiks izstrādāta vismaz gadu. Pēc nenoteikta laika, kad tiks izstrādāts datu bāzes darbības modelis, tiks aicināti lietotāji uz atkārtotu tikšanos.