25.03.2015. Mērniecības konsultatīvās padomes sēde

2015. gada 25. martā Valsts zemes dienestā notika Mērniecības konsultatīvās padomes sēde. Iepazīstinām ar īsu pārskatu par sanāksmē apspriesto.

1. ZIPi un zemes konsolidācija
25.01.2015. notika sanāksme VARAM par zemes ierīkotāju lomu un atbildību. Secināts, ka normatīvi nav jāgroza. Jābūt diskusijai par definīcijām. Vēl tiks prasīts un ņemts vērā profesionāļu viedoklis.
2. Mērniecības likums (ML)
VZD interesē ML gatavība un galvenās vadlīnijas. Tiek gatavotas izmaiņas Kadastra likumā. Lieko nedublēs, varētu nodalīt ko liek katrā normatīvā, bet tam vajag saturu par ko diskutēt. 
Šobrīd ML nav tālāk papildināts un detalizētāk izstrādāts. Ir citu nozaru likumu piemēri un salīdzinājums starp tiem (starp revidentiem un ārstiem). Līdz 01.06.2015. būšot izstrādāts (LKGA) galvenās vadlīnijas. Tiek piesaistīts cilvēks no malas (jurists?) likuma sagatavošanai.
VZD lūdz sagatavot uz jūnija sēdi ML tēzes.
3. ZKU resursu datnes
VZD ir sagatavojis resursu datnes. Par pielietojumu atbildību neuzņemas, atsevišķi jāvērtē kādā darba vidē resursu datnes tiek izmantotas.
VZD apkopojis, ka lietotāju neapmierinātība saistīta ar: a) datoriemaņām, b) eZKU specifikācijas neatzīšana, c) palīgprogrammas neesamība.
Armands Auziņš (LMB) uzņēmās uzzināt projekta virzītāju (J. Brice, Latvijas mērnieks, A. Strēlis, Metrum) konstatētās neatbilstības un apkopot mērnieku viedokļus par papildinājumiem.
4. Dažādi jautājumi
4a) Pēdējās izmaiņas ZKU noteikumos (2014. gada dec.) nevarēja papildināt ar elektroniskām datnēm; TM nav atļāvusi;
4b) 21.05. būšot pieejami jauni krāsaini fotoplāni (vecie skenētie)
4c) Viedokļus un priekšlikumus par mērnieku kopdarbu un atbildību ZKU gaidīs kopā ar ML tēzēm;
4d) Nav notikusi tikšanās VMD, LAD, mērnieki, VZD par robežzīmju patvaļīgu atjaunošanu. galvenā problēma, ka nav neviens pieķerts pie rokas un nav neapgāžamu pierādījumu. VZD ir griezies tikai viens īpašnieks ar iesniegumu. Aicinājums mērniekiem informēt savus klientus – īpašniekus un ja gadījumi atklājas, par to iesnieguma veidā informēt VZD.
4e) Vienotu robežzīmju projektu VZD virza realizācijai. Lielie lauksaimnieki uzspiež viedokli, ka robežzīmes var arī likvidēt, ja apsaimnieko nomātos īpašumus un tas traucē lauku apstrādei ar tehniku. VZD sliecas piekrist.
MKP izsaka viedokli, ka īpašumiem ir jābūt robežzīmēm (vispārīgā situācija). Ja veidojas citi gadījumi (nomas zemes), ir jābūt norādītam ceļam vai mehānisms kādos gadījumos un kā jārīkojas. Piemēram: 1) akts par RP iznīcināšanu un apņemšanos atjaunot robežzīmes; 2) īpašumiem ar ierādītām robežaām obligāti ir jāuzmēra robežzīmes pirms to likvidēšanas; 3) robežas atjauno mērnieks;
Universitātēm jāinformē par robežzīmju noturību. 
4f) Kadstra koncepcija un apvienojums ar ZG. Paldies LMB par priekšlikumiem! Esot noderējis, tiekoties ar TM.
Tomēr saite ar ZG, ja būs, tad nākotnē!!! ZG ~ 80% no tiem nekustamiem īpašumiem kas ir Kadastra reģistrā. No tiem vēl 50% ir kadastra apzīmējumi. Secinājums – šobrīd sistēmas nav savietojamas!!!
4g) Par situācijas plāniem. Plānota tikšanās 09.04.2015. pl.15:00 Piedalās J. Brice, LMB, LKGA un praktiķi.