21.06.2016. MK noteikumi Nr.384 “Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi”

2016.gada 29.jūnijā ir stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi par meža inventarizāciju –  2016. gada 21.jūnija noteikumi Nr.384 “Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi” (turpmāk – noteikumi). Jaunajā noteikumu redakcijā  ir grozījumi, kuri attiecas arī uz Valsts zemes dienesta  darbību un tā uzturēto Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma).

 

MEŽA INVENTARIZĀCIJA

1. Meža inventarizācijas nepieciešamība

Noteikumos precizēti gadījumi, kad zemes vienībai obligāti veicama atkārtota meža inventarizācija, t.i., ja tiek izgatavots jauns zemes vienības zemes robežu un situācijas plāns un zemes vienībā tiek apvienota vai sadalīta meža zeme.

Savukārt, ja tiek izgatavots jauns zemes vienības zemes robežu un situācijas plāns, bet zemes vienībā netiek apvienota vai sadalīta meža zeme vai ja tiek mainīts kadastra apzīmējums zemes vienībai, jauna inventarizācija nav nepieciešama, bet meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāinformē Valsts meža dienests par zemes vienības kadastra apzīmējuma maiņu, turklāt jānorāda gan vecais, gan jaunais zemes vienības kadastra apzīmējums. Nākotnē tiks plānoti informācijas sistēmu uzlabojumi, pēc kuriem informācijas sistēmas būs salāgotas tā, ka iestādes, savstarpēji sadarbojoties, šo informāciju varēs iegūt, tad šāda informācija no zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vairs netiks prasīta.

2. Meža inventarizāciju ierobežojošie faktori

Ja Kadastra informācijas sistēmas teksta datos ir atzīme par zemes robežu neatbilstību, meža inventarizācijas veicējs pārliecinās, vai atzīme attiecas uz zemes robežposmu, kas robežojas ar meža zemi. Ja atzīme attiecas uz meža zemes robežposmu, meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vēršas pie zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētas personas zemes robežu neatbilstības novēršanai. Meža inventarizācija ir veicama pēc zemes vienības robežu neatbilstības novēršanas normatīvajos aktos zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā noteiktajā kārtībā. Meža inventarizāciju var veikt arī tad, ja atbilstoši zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētas personas vai Valsts zemes dienesta sagatavotajam aktam zemes robežu neatbilstības iemesls ir starpgabalu veidošanās starp zemes vienībām (neinventarizējot starpgabalu). Ja atzīme neattiecas uz zemes robežposmu, kas robežojas ar meža zemi, vai ja zemes robežu neatbilstības iemesls ir starpgabalu veidošanās starp zemes vienībām, meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniegumam meža inventarizācijas datu reģistrēšanai Meža valsts reģistrā  pievieno zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētas personas vai Valsts zemes dienesta sagatavotā akta kopiju par robežu neatbilstību (noteikumu 4.punkts).

Aktu par robežu neatbilstību gatavo Valsts zemes dienests atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 134.punktam vai zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificēta persona atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 27.decembra noteikumu Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 56.punktam. Ja aktu sagatavojusi zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētā persona, tad meža inventarizācijas veicējs to var saņemt no meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vai Valsts zemes dienesta, kurš glabā šā akta oriģinālu, bet, ja aktu sagatavojusi Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība, to var saņemt Valsts zemes dienestā vai no meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja.

3. Meža inventarizācijas rezultāts

Pēc meža inventarizācijas pabeigšanas meža inventarizācijas veicējs sagatavo un nodod meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam paziņojumu par zemes lietošanas veida izmaiņām, ja meža inventarizācijas veicējs konstatē, ka zemes lietošanas veida “mežs” faktiskā platība inventarizējamā zemes vienībā vairāk nekā par 10 % atšķiras no Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem. Paziņojumā zemes lietošanas veida “mežs” platību aprēķina, izmantojot Kadastra informācijas sistēmas teksta datos norādīto zemes vienības kopējo platību (noteikumu 25.4.apakšpunkts).

Meža infrastruktūras objektu – kvartālstigu, mineralizēto joslu, dabisko brauktuvju un meliorācijas kadastrā nereģistrētu grāvju – platību iekļauj šķērsojošā un piegulošā nogabala meža platībā (noteikumu 9.punkts). Pirms jaunās noteikumu redakcijas stāšanās spēkā kvartālstigu, mineralizēto joslu, dabisko brauktuvju un meliorācijas kadastrā nereģistrētu grāvju platību neiekļāva šķērsojošā un piegulošā nogabala meža platībā.

4. Meža inventarizācijas telpiskie dati

Meža inventarizācijas veicējs izdalītos nogabalus un meža infrastruktūras objektus attēlo meža zemju plānā – digitālā kartē, kas parāda nogabalu savstarpējo novietojumu zemes vienībā. Nogabalu novietojumu attēlo no Kadastra informācijas sistēmas saņemtajos telpiskajos datos – kadastra kartē.

Valsts meža dienests ar 2016.gadu 7.janvāri ir ieviesis informācijas sistēmu, kas balstīta uz telpiskajiem datiem un tai par pamatu ir Kadastra informācijas sistēmas telpiskie dati – Kadastra karte. Meža valsts reģistra informācija par platību būs atbilstoša meža inventarizācijas veicēja Kadastra kartē telpiski attēlotajiem meža zemes nogabaliem. Tā kā Kadastra kartē zemes vienības robežu dati ir izlīdzināti ar noteiktu pieļaujamo atšķirību, arī meža inventarizācijas veicējs meža zemes plānu izgatavo uz Kadastra kartes pamata, izlīdzinot meža zemes plāna informāciju.

 

DATU SAŅEMŠANA NO KADASTRA INFORMĀCIJAS SISTĒMAS

 

Meža inventarizācijas veicējs izmanto aktuālos Kadastra informācijas sistēmas teksta un kadastra kartes datus, kurus saņem no Valsts zemes dienesta standartizētā formā atbilstoši normatīvajiem aktiem zemes ierīcības projekta izstrādes jomā (noteikumu 2.1.punkts). Lai šos datus saņemtu tiešsaistē (pakalpojumu pasūtītu un saņemtu ātrāk un ērtāk, neatkarīgi no darba laika un atrašanās vietās, kā arī veiktu norēķinus ar pēcapmaksu), meža inventarizācijas veicēji var noslēgt sadarbības līgumu ar Valsts zemes dienestu par datu publicēšanas un e-pakalpojumu portāla www.kadastrs.lv  izmantošanu, kur pieejams  elektroniskais pakalpojums “Plānošanai un meža inventarizācijai”, kas paredzēts profesionālās darbības nodrošināšanai.  Papildus informācija par pakalpojumiem meža inventarizācijas veicējiem un visa nepieciešamā informācija, lai noslēgtu sadarbības līgumu, pieejama Valsts zemes dienesta mājas lapā sadaļā -> Informācija profesionāļiem -> Meža inventarizācijas veicējiem.

Pirms meža inventarizācijas uzsākšanas inventarizācijas veicējam ir jāizvērtē Kadastra informācijas sistēmas teksta datos norādītā atzīme par zemes vienības robežu savstarpēju neatbilstību ar blakus esošās zemes vienības robežu. Meža inventarizācijas veicējs papildu informāciju – dokumentus par zemes robežu neatbilstību – var pieprasīt zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam vai ar dokumentiem, uz kuriem pamatojoties izdarīta atzīme par zemes robežu neatbilstību, bez maksas iepazīties Valsts zemes dienesta arhīvā.

 

DATU IESNIEGŠANA KADASTRA INFORMĀCIJAS SISTĒMAS DATU AKTUALIZĀCIJAI

 

Ja ir mainījusies zemes lietošanas veida “mežs” platība un tā atšķiras no Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem vairāk nekā par 10 %, Valsts meža dienests pēc informācijas izvērtēšanas sagatavo un nosūta Valsts zemes dienestam paziņojumu par zemes lietošanas veida izmaiņām. Paziņojumā zemes lietošanas veida “mežs” platību aprēķina, izmantojot Kadastra informācijas sistēmas teksta datos norādīto zemes vienības kopējo platību (noteikumu 44.punkts).

Tā kā atbilstoši noteikumu 3.pielikumam meža inventarizācijas rādītāji pamatā tiek noteikti ar 10 % precizitāti, paredzēts, ka paziņojumu sagatavo tikai tad, ja zemes lietošanas veida “mežs” faktiskā platība zemes vienībā atšķiras no Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem teksta datiem vairāk nekā par 10 %. Lai saskaņotu kārtību attiecībā uz datu apmaiņu starp Valsts meža dienestu un Valsts zemes dienestu, 10 % precizitātes nosacījumu nepieciešams attiecināt arī uz zemes vienības datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā. Tāpēc, izdarot citus grozījumus Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, ir jāprecizē arī 74.punkts, patlaban noteikto 5 % precizitāti aizstājot ar 10 % precizitāti.

 

VALSTS ZEMES DIENESTA UN VALSTS MEŽA DIENESTA DATU APMAIŅAS UZLABOŠANA

 

Lai nodrošinātu aktuālus kadastra datus, Valsts zemes dienests un Valsts meža dienests šobrīd strādā pie jaunas sadarbības kārtības, kas uzlabos datu apmaiņu starp iestādēm. Kaut arī šobrīd Valsts zemes dienests atbilstoši spēkā esošajai sadarbības kārtībai nodod Kadastra informācijas sistēmas datus Valsts meža dienestam, jaunajā sadarbības kārtībā būs iekļauti modernāki datu nodošanas risinājumi – īpaši attiecībā uz Kadastra karti, ko Valsts meža dienests izmanto Meža valsts reģistra uzturēšanai.

Valsts zemes dienests un Valsts meža dienests plāno regulāri veikt datu salīdzināšanu par zemes lietošanas veidu “mežs”. Šobrīd Valsts meža dienests paziņojumu par zemes lietošanas veida izmaiņām iesniedz papīra dokumenta veidā. Lai taupītu Latvijas dabas resursu “mežs” un nodrošinātu aktuālu informāciju par zemes lietošanas veidu “mežs” Kadastra informācijas sistēmā, abas iestādes šobrīd strādā pie tehnoloģiskā risinājuma, lai nodrošinātu automātisku datu saņemšanu no Meža valsts reģistra un aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā.

Topošajā sadarbības kārtībā paredzēts, ka Valsts meža dienests nodod Valsts zemes dienestam meža nogabalu karti, kuru līdztekus citiem kartogrāfiskajiem materiāliem Valsts zemes dienests plāno izmantot, veidojot zemes lietošanas veidu karti un iegūstot aktuālu informāciju par katrā zemes vienībā esošajiem zemes lietošanas veidiem.