Stājas spēkā 08.07.2014. MK noteikumi Nr.392

2014. gada 1. augustā stājas spēkā 2014. gada 8. jūlijā pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr.392 “Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi”. MK noteikumus skatīt: http://likumi.lv/doc.php?id=267923

MK noteikumu 30. punkts nosaka atbildīgās institūcijas, kurām jānodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanai nepieciešamo datu pieejamību par plānojuma teritoriju. Noslēguma jautājumu 46. punkts nosaka, ka informācijai jābūt pieejamai n0 2015. gada 1. maija.