Par zemes ierīcības projekta izstrādi no 01.06.2016.

Zemes ierīcības likuma pārejas noteikumu 10.punkts nosaka, ka līdz Ministru kabineta noteikumu, kas regulēs zemes ierīcības projekta un tā grozījumu izstrādes un apstiprināšanas kārtību, saturu un prasības attiecībā uz paskaidrojuma rakstu un grafisko daļu, kā arī datu un dokumentu aprites kārtību, spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2016.gada 1.jūnijam piemērojami Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumi Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.

 Tā kā šobrīd vienīgais regulējums zemes ierīcības projekta izstrādes kārtībai, projekta saturam un prasībām attiecībā uz projekta paskaidrojuma rakstu un grafisko daļu  noteikts Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (Noteikumi Nr.288),  informējam, ka līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai Noteikumi Nr.288 piemērojami arī turpmāk, ciktāl tie nav pretrunā ar Zemes ierīcības likumu.