Par likumprojektu “Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā” (VSS-900)

2017. gada 24. augusta Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Aizsardzības ministrijas sagatavotais likumprojekts “Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā” (VSS-900).

Likumprojekts izstrādāts pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 23.maija sēdes protokollēmuma (Prot. Nr. 27, 11. §) “Noteikumu projekts “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām” 2.1.apakšpunktu, jo Ministru kabineta apstiprinātie 2017. gada 23. maija noteikumi Nr. 264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām” (stājās spēkā 2017. gada 1. jūnijā) cita starpā nosaka, ka profesiju standarti vairs nav Profesiju klasifikatora sastāvdaļa. Ievērojot minēto, Aizsardzības ministrija ir izstrādājusi Likumprojektu (tehniskos grozījumus), ar kuriem tiek svītrota norāde uz profesiju standartu kā profesiju klasifikatoru sastāvdaļu.

Anotāciju skatīt šeit.

Likumprojektu skatīt šeit.

LMB aicina biedrus iesniegt iebildumus/priekšlikumus/papildinājumus līdz 2017. gada 10. septembrim.