Par kārtību, kādā SIA „Rīgas ūdens” saskaņo informāciju topogrāfiskajos plānos

SIA „Rīgas ūdens” informē, ka sākot ar 07.11.2016. centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas raksturojošās informācijas un esības saskaņošana topogrāfiskajā plānā (turpmāk – informācijas saskaņošana topogrāfiskajā plānā) tiek veikta tikai un vienīgi elektroniskā formā. Pārejas periodā līdz 01.12.2016. pieļaujama saskaņojuma veikšana parakstot topogrāfisko plānu papīra izdrukas.

Topogrāfiskā plāna iesniegšanas kārtība

Pieprasījums informācijas saskaņošanai topogrāfiskajā plānā nosūtāms uz e-pastu: topo@rigasudens.lv, elektroniskā sūtījuma pielikumā  pievienojot topogrāfisko plānu DGN/DWG formātā. Par katra topogrāfiskā plāna informācijas saskaņojuma pieprasījumu jānoformē atsevišķs e-pasta sūtījums ar šādu informāciju:

1)      E-pasta sūtījuma tematā jānorāda pilna topogrāfiskā plāna adrese (kā topogrāfiskā plāna rakstlaukumā);

2)      informācija par iesniedzēju – fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs;

3)      kontaktpersona un kontakttālrunis.

Topogrāfiskā plāna saskaņošanas termiņš ir 5 darba dienas no Pieprasījuma saņemšanas datuma. Liela apjoma un sarežģītības informācijas gadījumos saskaņošanas termiņš var tikt noteikts 10 darba dienas.

Topogrāfiskā plāna saskaņošanai maksa netiek piemērota.

Informācijas saskaņošanas kārtība

Topogrāfiskajam plānam jābūt noformētam atbilstoši 2012.gada 24.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” prasībām. Centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu apzīmējumiem jāatbilst minēto noteikumu 1.pielikuma prasībām.

Ja SIA “Rīgas ūdens” konstatēs kļūdas, topogrāfiskais plāns ar nepieciešamo labojumu atzīmēm tiks nosūtīts iesniedzējam. Pēc atzīmēto labojumu novēršanas, topogrāfiskais plāns iesūtams saskaņošanai atkārtoti.

Saskaņojums

Pieprasījuma iesniedzējam uz e-pastu tiks nosūtīta informācija par saskaņojuma veikšanu – saskaņošanas datums, numurs, saskaņojuma veicēja vārds, uzvārds, ieņemamais amats. Šī informācija norādāma Topogrāfiskajā plānā un apliecina SIA „Rīgas ūdens” saskaņojumu.

Kontaktinformācija

E-pasts: topo@rigasudens.lv

 

SIA „Rīgas ūdens”  pilnvarotās personas  topogrāfisko plānu saskaņošanai:

Topogrāfiskā plāna saskaņotāji – Tehniskā departamenta Tehniskās daļas Ģeogrāfisko informācijas sistēmu grupas Ģeogrāfisko un tehnisko datu aktualizācijas sektora šādi darbinieki:

  • inženierkomunikāciju piesaistes inženieris Anastasija Meļņika  Telefons 67088422;
  • inženierkomunikāciju piesaistes inženieris Kristaps Korde Telefons 67088432.

 

Plašāka informācija par kārtību, kādā SIA „Rīgas ūdens” veic informācijas saskaņošanu topogrāfiskajā plānā, apskatāma mājaslapā www.rigasudens.lv.