Par izmaiņām zemes ierīcības projektu izstrādē no 01.01.2016.

2016.gada 1.janvārī stāsies spēkā likums “Grozījumi Zemes ierīcības likumā”  (turpmāk – Likums), kas vairs nenosaka prasību zemes ierīcībā sertificētai personai (turpmāk – zemes ierīkotājs) iesniegt Valsts zemes dienesta reģionālajai nodaļai zemes ierīcības projekta grafisko daļu, kā arī Valsts zemes dienesta reģionālajai nodaļai sniegt atzinumu parzemes ierīcības projekta grafiskajā daļā attēloto nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu atbilstības normatīvajos aktos noteiktajām datu sagatavošanas tehniskajām prasībām un zemes vienību robežu atbilstības Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem.

Atbilstoši Likuma pārejas noteikumu 10.punktam Ministru kabinetam līdz 2016.gada 1.jūnijam jāizdod noteikumi par zemes ierīcības projekta un tā  grozījumu izstrādes un apstiprināšanas kārtību, saturu, prasībām attiecībā uz paskaidrojuma rakstu un grafisko daļu, kā arī datu un dokumentu aprites kārtību. Līdz minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai piemērojami Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumi Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr.288), ciktāl tie nav pretrunā ar Likumu. No minētā izriet, ka, lai arī Noteikumos Nr.288 ietvertas normas par iepriekš minētā atzinuma saņemšanu, lūdzam ņemt vērā, ka no 2016.gada 1.janvāra zemes ierīkotājam nav jāiesniedz Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā zemes ierīcības projekta grafisko daļu atzinuma sniegšanai un Valsts zemes dienesta reģionālā nodaļa par to nesniegs atzinumu, kā arī minētā atzinuma neesamība nav pamats pašvaldībai atteikt zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

Jāatzīmē, ka tie pasūtījumi par Valsts zemes dienesta atzinuma saņemšanu, kas tiks veikti 2015.gada nogalē, tiks izpildīti kā paredzēts- 10 darba dienu laikā pēc pasūtīšanas.

Kā arī informējam, ka Likums vairs neparedz pašvaldībai pienākumu pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas vienu tā eksemplāru nodot Valsts zemes dienestam, līdz ar to no 2016.gada 1.janvāra zemes ierīcības projekts sagatavojams nevis trīs eksemplāros, bet gan divos!

Par minētajām izmaiņām Valsts zemes dienests informēs arī pašvaldības.

 

Papildus informējam, ka Ministru kabineta noteikumos, kas izstrādājami līdz 2016.gada 1.jūnijam, plānots paredzēt šādas izmaiņas:

1)      zemes ierīcības projekts gatavojams elektroniskā formā;

2)      piekrišanu zemes ierīcības projekta risinājumam ierosinātājs izteiks vai nu elektroniski parakstot zemes ierīcības projektu, vai arī uzrakstot iesniegumu, kuru zemes ierīkotājs pievienos zemes ierīcības projektam;

3)      nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei institūcijām pieprasa pašvaldība un apkopo vienotos nosacījumos;

4)      ar Noteikumu Nr.288 26.1., 26.2., 26.3., 26.5., 26.6.apakšpunktā norādītajām institūcijām zemes ierīcības projekta saskaņošana jāveic tikai tad, ja tās to būs norādījušas zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumos;

5)      saskaņošana ar Satiksmes ministriju, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, VAS „Latvijas Valsts ceļi”, Dabas aizsardzības pārvaldi,  VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju noteiktos gadījumos un citām pašvaldības noteiktajām institūcijām risināma elektroniski. Turklāt saskaņojumi minētajām institūcijām jāsniedz divu nedēļu laikā no saskaņošanas pieprasījuma;

6)      gadījumā, ja zemes ierīcības projekta īstenošanas gaitā tiks konstatēts, ka nav iespējams zemes ierīcības projektu izlikt apvidū (kas notiek robežu neatbilstības gadījumā), nebūs nepieciešams izstrādāt grozījumus zemes ierīcības projektā, kā to paredz Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 105.punkts. Paredzēts noteikumu projektā iekļaut normu, ka zemes ierīcības projekta  īstenošanā pieļaujamas atkāpes no projekta grafiskajā daļā attēlotajām projektēto zemes vienību robežām un platībām, ja tās radušās robežu neatbilstības novēršanas rezultātā un uzmērītā platība projektētai zemes vienībai nav pretrunā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu;

7)      zemes ierīkotājs zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā attēlo ne tikai projektēto zemes vienību kārtas numurus, bet arī kadastra apzīmējumus – tātad zemes ierīkotājs zemes ierīcības projekta izstrādes laikā pieprasa projektēto zemes vienību pirmsreģistrāciju (šobrīd tos pieprasa mērnieks, uzsākot zemes ierīcības projekta īstenošanu).