Par būvlaides attēlošanu zemes ierīcības projektā

Valsts zemes dienests ir sniedzis atbildi uz Latvijas Mērnieku biedrības jautājumu par to, vai būvlaide ir attēlojama zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā kā nekustamā īpašuma apgrūtinājums un kāds tai piemērojams apgrūtinātās teritorijas klasifikācijas kods („ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija” ar kodu 7312030100 vai būvniecības ierobežojumu teritorija, kas noteikta teritorijas attīstības plānošanas dokumentā” ar kodu 7313090100).

Sīkāk ar Valsts zemes dienesta sniegto viedokli par būvlaides attēlošanu zemes ierīcības projektā var iepazīties šeit.