MK noteikumu projekts “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”

Ministru kabineta noteikumu projekts “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” ir nodots publiskai apspriešanai līdz 2016.gada 3.martam. Sīkāk: https://www.tm.gov.lv/lv/cits/pazinojums-par-lidzdalibas-iespejam-ministru-kabineta-noteikumu-projekta-zemes-iericibas-projekta-iz