MK noteikumu projekts “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”

Aicinām biedrus iepazīties ar Ministru kabineta noteikumu projekta “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” redakciju, kas šobrīd ir iesniegta saskaņošanai Tieslietu ministrijai un sūtīt komentārus, iebildumus, priekšlikumus līdz 2016. gada 17. janvārim uz e-pastu: lmb@lmb.lv .

Projektā iekļautie būtiskākie jauninājumi:

1)      zemes ierīcības projekts gatavojams elektroniskā formā;

2)      piekrišana zemes ierīcības projekta risinājumam ierosinātājam jāizsaka vai nu elektroniski parakstot zemes ierīcības projektu, vai arī uzrakstot iesniegumu, kuru zemes ierīkotājam jāpievieno zemes ierīcības projektam;

3)      nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei institūcijām pieprasa un izsniedz pašvaldība;

4)      ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.1., 26.2., 26.3., 26.5., 26.6.apakšpunktā norādītajām institūcijām zemes ierīcības projekta saskaņošana jāveic tikai tad, ja tās to būs norādījušas zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumos;

5)      saskaņošana ar Satiksmes ministriju, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, VAS „Latvijas Valsts ceļi”, Dabas aizsardzības pārvaldi,  VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju noteiktos gadījumos un citām pašvaldības noteiktajām institūcijām risināma elektroniski. Turklāt saskaņojumi minētajām institūcijām jāsniedz divu nedēļu laikā no saskaņošanas pieprasījuma;

6)      gadījumā, ja zemes ierīcības projekta īstenošanas gaitā tiks konstatēts, ka nav iespējams zemes ierīcības projektu izlikt apvidū (kas notiek robežu neatbilstības gadījumā), nebūs nepieciešams izstrādāt grozījumus zemes ierīcības projektā, kā to paredz Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 105.punkts. Paredzēts noteikumu projektā iekļaut normu, ka zemes ierīcības projekta  īstenošanā pieļaujamas atkāpes no projekta grafiskajā daļā attēlotajām projektēto zemes vienību robežām un platībām, ja tās radušās robežu neatbilstības novēršanas rezultātā un uzmērītā platība projektētai zemes vienībai nav pretrunā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu;

7)      zemes ierīkotājs zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā attēlo ne tikai projektēto zemes vienību kārtas numurus, bet arī kadastra apzīmējumus – tātad zemes ierīkotājs zemes ierīcības projekta izstrādes laikā pieprasa projektēto zemes vienību pirmsreģistrāciju (šobrīd tos pieprasa mērnieks, uzsākot zemes ierīcības projekta īstenošanu).

Noteikumu projekts.

Noteikumu projekta pielikums – Projekta grafiskā daļa.

Noteikumu projekta pielikums – Projekta grafiskajā daļā lietojamo apzīmējumu specifikācija.

Projekta anotācija.