MK noteikumu Nr.1011 grozījumu projekts (VSS-646)

2017. gada 15. jūnija Valsts sekretāru sanāksmei ir pieteikti Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 1. novembra noteikumos Nr. 1011 “Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā” (VSS-646).

Ar noteikumu projektu un anotāciju var iepazīties šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40428140

LMB aicina biedrus iesniegt iebildumus/priekšlikumus/papildinājumus.