Mērniecības konsultatīvās padomes sēde 11.12.2014.

1. Zemes konsolidācija.
Referē Judīte Mierkalne. VZD iecere, ka pamātā tā ir zemes maiņa. Zemes ierīcība plašāks jēdziens, kas ietver zemes konsolidāciju. Zemes ierīcībā var tikt sastādīti zemes ierīcības projekti (ZIP) vai zemes konsolidācijas plāni (ZKP). Tiks veidoti apraksti zemes novērtējuma plāniem un zemes novietojuma plāniem. Zemes konsolidācijā tiks iesaistīti zemes ierīcības veicēji un zmes kadastrālās uzmērīšanas veicēji. Process beidzas ar reģistrāciju ZG. Koordinē VZD. Izmaksas varētu būt lielas, plānots piesaistīt EU finansējumu. Normatīvu izstrāde līdz 2017. gada beigām.

Saistošie jautājumi par zemes konsolidāciju un ZIP (Edvīns Kāpostiņš)

Stājušies spēkā grozījumi par zemes privatizāciju laukos. Var iespaidot ZIP izstrādi, jo pašvaldībās jābūt komisijām, kas vērtē atļauju iegādāties lauksaimniecības zemi. Pirmpirkuma tiesības un valsts fondu zemes.
2. Vienotās robežzīmes
LLU (A. Celms, A. Brants). Zīmes ir viegli ierīkojamas, bet traktortehnikai iznīcina arī pareizi ierīkotas robežu zīmes.
RTU (M. Reiniks). Zīmes ir viegli izceļamas arī no vidēji blīvas grunts, tās rotē un var noraut plastikāta zīmi caurules galā. Plastikāta identifikators “robežzīme” viegli atpazīstama un kupicā labi pamanām. Relatīvi izturīga arī triecienos.
Vietās, kur ierīkoti punkti (Ķīpsalas apkārtne (pilsētvide) un lauku teritorijas) izdarīti arī mērījumi. Par zīmju noturību varēs spriest pēc ziemas sezonas.
VZD (A. Rausis). Veikti mērījumi zīmju noturībai. Secinājumi, ka īsās zīmes bez šķēršļa ir viegli iznīcināmas jebkuram. Vienotam zīmju “standartam” jābūt ar gariem centriem un ar šķērsli. VZD radis pārliecību, ka unikāli robežzīmju identifikatori nav nepieciešami un sadārdzina zīmju izgatavošanas izmaksas.
3. Augstumu sistēma.
LĢIA (I.Liepiņš (Aleksejenko)). Vispārīgs un teorētisks izklāsts par augstumu sistēmu un kvaziģeoīdu modeļu veidošanu. Klātesošiem ātri veidojas domstarpības par teorētisku pieeju un praktiskiem risinājumiem. LĢIA nav veicis salīdzinājumu LV’14 modeļa virsmām pret citiem ģeoīdiem un kvaziģeoīdiem, nav pieejama validācijas metodika, nav sagatavots kvaziģeoīda LV’14 apraksts. Katram modelim ir savi izejas dati un precizitāte. Klātesošiem rasts daļējs skaidrojums (cerams!), kāpēc augstumu atšķirības starp augstumu sistēmām nav tikai noteiktajās transformāciju robežās (12-18 cm). Tomēr, runājot detalizētāk, LĢIA nepiekrīt, ka LV’14 ir kļūdas vai identificējamas būtikas izmaiņas pret LV’98. Tas nozīmējot, ka tie kas netic, lai mēra un paši pārliecinās. LĢIA papildus pārbaudēs neiesaistīsies.
Par jautājumu “ko darīt ADTI uzturētājiem ar informāciju planšetēs”?
LĢIA: Ja neapmierina esošā un iepriekš norunātā kārtība planšetu informācijas transformācijai, lietojat vairākus augstumu slāņus. LĢIA ir gatava runāt ar SIA “Mikrokods”, ka tiek labota programma un parādas augstumi ( a) BAS-77, b) LAS-2000,5 (transformēti), c) mērītie). Kādus 3 mēnešus glabāt to paralēli un atgriezties pie sarunām par datu ticamību!
VZD: VZD nav gatava, ka vietējie datu turētāji kaut ko dzēš no planšetēm un datu uzturēšana tiek sākta no “baltas lapas”. Tam nav pamatojuma. Vēsturiski arī VZD uzkrātā “sliktā” informācija tika saglabāta, nevis dzēsta no planšetēm. Augstumu atšķirības būvniecībā nedrīkst būt noteicošas, jo mērnieks aktualizē informāciju noteiktai teritorijai (lokālā gadījumā).
Kopsavilkums: no LĢIA tiek prasīts:
1) modeļa veidošanas apraksts (pamatojums);
2) modeļa validēšanas veidošanas metodika;
3) pilnīga un konsolidēta informācija par augstumu sistēmu maiņas pamatojumu, izmaiņu gaitu un precizitātēm. Informācija pieejama LĢIA interneta vietnē un sagatavotā vēstulē, kuru ar elektronisku saiti (atsauci) vai vēstuli var pievienot visiem dokumentiem un grafiskiem materiāliem.
Papildus: Pārskats par N1 tīklu ir pieejams LĢIA arhīvā. Interesenti ar to var iepazīties. Tā pat jebkuram ir pieejami izejas dati. Ierobežota pieejamība noteikta gravimetrieko mērījumu informācijai.