LLU aicina studēt “Zemes ierīcību un mērniecību”

Speciālisti mērniecībā, zemes ierīcībā, teritorijas plānošanā, nekustamā īpašuma kadastrā un vērtēšanā ir ļoti pieprasīti Latvijas tautsaimniecībā, īpaši pēdējā laikā.

Šādus speciālistus sagatavo LLU Lauku inženieru fakultātē Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Zemes ierīcība un mērniecība”.  Studiju programma ir pilnveidota un, sākot ar šo studiju gadu, ir iespēja studēt pilna laika studijās četrus gadus un nepilna laika studijās piecus gadus.

Studiju procesā studenti apgūst zināšanas par nekustamo īpašumu un tā sastāvu, kadastrālo un tirgus vērtēšanu, reģistrēšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un Valsts vienotā datorizētā Zemesgrāmatā, teritorijas izmantošanas plānošanu, izstrādājot teritorijas plānojumu, detālplānojumu un zemes ierīcības projektu, fotogrammetriju un tālizpēti, kartogrāfiju, kā arī par zemes un būvju kadastrālo uzmērīšanu un citiem ģeodēziskiem darbiem. Studijas norisinās ar mūsdienu tehnoloģijām aprīkotās auditorijās un laboratorijās, pielietojot mūsdienīgus digitālo tehnoloģiju instrumentus.

Pēc Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Zemes ierīcība un mērniecība” absolvēšanas, iegūstot zemes ierīcības inženiera kvalifikāciju un inženierzinātņu bakalaura grādu zemes ierīcībā un mērniecībā, un 2 gadu praktiskās darba pieredzes iegūšanas iespējams sertificēties, saņemot sertifikātu ģeodēziskajiem, zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības darbiem, tādējādi nodarboties arī ar privāto praksi minēto dabu izpildē. Studiju programmas absolventi strādā LR ministrijās, Valsts zemes dienestā, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā, pašvaldībās, nekustamā īpašuma, mērniecības u.c. uzņēmumos.

Ar katru gadu darba tirgū pieaug pieprasījums pēc studiju programmas absolventiem, un jau vecāko kursu studenti paralēli studijām uzsāk darba gaitas ar specialitāti saistītās jomās. Tāpēc, ja vēlies iegūt Latvijas tautsaimniecībā pieprasītu izglītību, nāc un piesakies studijām pilna vai nepilna laika studijās Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Zemes ierīcība un mērniecība”.

Studijām iespējams pieteikties līdz 24.augustam Lauku inženieru fakultātē Akadēmijas ielā 19, Dekanātā (2.stāvā), katru darba dienu no plkst. 9.00 -16.00. Tālruņi informācijai: 63021413, 63026152.

Studiju programmas „Zemes ierīcība un mērniecība” direktore, asoc.prof., Dr.oec. Vivita Baumane

LLU