Izmaiņas ZKU normatīvajos aktos

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”
Ministru kabineta noteikumi Nr.818
https://www.vestnesis.lv/op/2014/257.56
Konsolidētie noteikumi:
http://likumi.lv/ta/id/243225-zemes-kadastralas-uzmerisanas-noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”
Ministru kabineta noteikumi Nr.817
https://www.vestnesis.lv/op/2014/257.55
Konsolidētie noteiekumi:
http://likumi.lv/ta/id/247207-kadastra-objekta-registracijas-un-kadastra-datu-aktualizacijas-noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.46 “Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība”
Ministru kabineta noteikumi Nr.819
https://www.vestnesis.lv/op/2014/257.57
Konsolidētie noteiekumi:
http://likumi.lv/ta/id/243151-nekustama-ipasuma-valsts-kadastra-informacijas-pieprasisanas-un-izsniegsanas-kartiba