Informatīvs ziņojums par publiskajiem paziņojumiem un sertifikācijas procesiem

     2013. gada oktobra beigās un novembra sākumā izskanējuši vairāki paziņojumi par mērniecības jomā esošo sertifikācijas kārtību un sertifikācijas institūcijām, kas to veic. Paziņojumi izplatīti vienpusīgi un notiek pastarpināti ar preses starpniecību. Latvijas Mērnieku biedrība (LMB) vēlas informēt, ka norobežojas no apvainojumiem un negācijām preses telpā. Uzskatām, ka sāktā viedokļu apmaiņa un publicētā informācija nav pilnīga, un izklāstītais balstīts uz emocijām. Tāpēc LMB vēlās sniegt objektīvu informāciju biedriem un sertificētajām personām, lai ieviestu skaidrību par sertifikācijas procesiem Latvijā un LMB Sertifikācijas centru.

       LMB informē, ka sertifikācijas institūcijām jābūt akreditētām nacionālā akreditēšanas institūcijā un jāatbilst standartam LVS EN ISO/IEC 17024:2012 “Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām”. Šo atbilstību katru gadu un padziļināti reizi piecos gados veic Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK). Vizītes laikā LATAK veic pārbaudes par dokumentu reģistrāciju, apriti, konfidencialitātes nodrošināšanu, iesniegumu izskatīšanu un citiem ar sertifikācijas funkcionalitāti saistītiem jautājumiem. Atsevišķus profesionālos nozares jautājumus (eksaminācijas jautājumu katalogi, sertifikācijas kritēriji) vērtē LATAK pieaicināts eksperts. Pārējo profesionālo jautājumu izskatīšana ir atkarīga no katras sertifikācijas institūcijas piesaistīto ekspertu un vadības darbspējas un profesionālā līmeņa. LMB līdzšinējās ikgadējās LATAK pārbaudēs ir saņēmis novērojumus, kas nav bijuši būtiski un nav saistīti ar profesionālo normatīvu izpildi, uzraudzību vai sūdzību izskatīšanu.

         Valsts zemes dienests (VZD) ir vadošā valsts institūcija zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības jomā. Savukārt Latvijas Ģeotelpiskā informācijas aģentūra (LĢIA) ir ģeodēzijas jomas vadošā valsts iestāde. Tas nozīmē, ka šīm atbildīgajām valsts institūcijām nonāk sūdzības par atteikumu izsniegt sertifikātu, kā arī pārsūdzības, ja sertifikācijas institūcijās tiek izskatītas sūdzības saistībā ar sertificēto personu profesionālo darbību, un pieņemts personai neapmierinošs lēmums. Šāda situācijā minētās valsts institūcijas ir tiesīgas pieprasīt papildus informāciju arī no iesaistītās sertificētās personas.

        LMB Sertifikācijas centrs (SC) ir neatkarīga LMB struktūrvienība ar savu vadītāju un patstāvīgu budžetu. LMB SC informē Latvijas Mērnieku biedrības valdi par sertifikāciju aktuāliem jautājumiem. Vismaz reizi gadā tiek sasaukta sertifikācijas Padome, kas uzrauga LMB SC darbību. LMB SC sertifikācijas Padomē piedalās profesionālās organizācijas – LMB un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija (LKĢA), akadēmiskais sektors – Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) un Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), valsts iestādes – VZD un LĢIA, ministrijas – Aizsardzības ministrija, Ekonomikas ministrija, Tieslietu ministrija, ar pasūtītāju saistīta organizācija – Latvijas Būvnieku asociācija.

         Ar izklāstīto situāciju sertifikācijas jomā, uzskatām, ka tiek nodrošināta visu iesaistīto pušu līdzvērtīga un godīga interešu pārstāvniecība. Starptautiskā pieredze liecina, ka profesionālo sertifikātu izsniegšanu veic valsts vai profesionālās organizācijas. Tāpat jānorāda, ka ētikas normas mērniecībā ir aktuālas kopšs zvērinātu mērnieku darbības uzsākšanas, un aktualizētam Mērnieku ētikas kodeksam pievienojās LMB biedri, sertificētās personas, LKĢA, VZD.

      Vienlaikus informējam, ka LMB SC vadītājs ir Māris Kaļinka. Latvijas Mērnieku biedrības valde, veic ar biedrības statūtiem saistītu LMB SC pārraudzību. Taču LMB valde neietekmē un nevar ietekmēt LMB SC darbību un to nevar veikt viens valdes loceklis. Saziņai ar biedriem un mērniecības sabiedrību LMB izmanto oficiālo biedrības vietni www.lmb.lv un e-vēstules. Portāls „mērnieks.lv” šo informāciju var pārpublicēt atsaucoties uz LMB rakstu. Sabiedrības informēšanai par aktualitātēm portālu izmanto arī Latvijas Valsts meži, RTU, LLU u.c.

        LMB norobežojas no nepamatotiem apvainojumiem LMB SC, biedrībai vai tās biedriem. Aicinām nozares pārstāvjus ievērot ētikas normas un Mērnieku ētikas kodeksu un, saskaņā ar to, atsaukt nepatiesos apgalvojumus.