Grozījumu projekti MK noteikumos

2016. gada 15. decembra Valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināti sekojošu Ministru kabineta noteikumu grozījumu projekti:

– noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”” http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40406829;

– noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”” http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40406830.

LMB aicina biedrus iesniegt iebildumus/priekšlikumus/papildinājumus līdz 2016. gada 29. decembrim.