Grozījumi 15.11.2011. MK noteikumos Nr. 879 “Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi”

2015. gada 30. jūlijā stājās spēkā 28.07.2015. veiktie grozījumi MK noteikumos Nr.879 “Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi”. Grozījumi veikti, lai sakārtoto normatīvos aktus saistībā ar augstumu sistēmas maiņu valstī no BAS-77 uz LAS-2000,5. Papildus ir informācija par LV’14 kvaziģeoīda precizitāti un citu kvaziģeoīdu pielietošanu.

https://www.vestnesis.lv/ta/id/275590-grozijumi-ministru-kabineta-2011-gada-15-novembra-noteikumos-nr-879-geodeziskas-atskaites-sistemas-un-topografisko-karsu-sistem

http://likumi.lv/doc.php?id=239759