Eiropas Mērnieku padome paraksta “Rīgas deklarāciju”

Septembra nogalē Rīgā norisinājās nozīmīgs notikums mērniecības nozarē – Eiropas Mērnieku padomes (CLGE) Ģenerālā asambleja un seminārs „Publiskā un privātā sektora sadarbība nekustamā īpašuma pārvaldībā”. Pēc diskusijām seminārā un asamblejā tās ietvaros tika pieņemta “Rīgas deklarācija“, kuru parakstīja CLGE prezidents Moriss Barbjēri (Maurice Barbieri) un Latvijas Mērnieku biedrības (LMB) valdes priekšsēdētāja Baiba Ziemele.

Rīgas deklarācijā” uzsvērta īpašumtiesību nozīme kā būtiskam ekonomikas un sabiedrības attīstības pamatam. Deklarācijā minēts, ka īpašumtiesību garantēšanu uzņemas valsts, iesaistot arī privāto sektoru. Sakārtotas tiesiskās un ekonomiskās vides nodrošināšanai nepieciešama mērniecības jomas regulācija, jo mērniekiem ir un būs ļoti svarīga nozīme precīzu ģeotelpisko datu nodrošināšanai digitālo pārmaiņu vidē.

CLGE Ģenerālās asamblejas laikā Rīgā tika parakstīta arī “Štutgartes deklarācija“ par mērnieku un notāru savstarpējo sadarbību globālā, Eiropas un nacionālā līmenī. Sadarbība nepieciešama gan izglītības, gan profesionālās kvalifikācijas virzienos. Deklarāciju parakstīja CLGE prezidents Moriss Barbjēri, Eiropas notāru asociācijas prezidents Paulo Paskvalis (Paolo Pasqualis) no Beļģijas un Mišels Merloti (Michel Merlotti), Starptautiskās Notāru asociācijas prezidents.

Pamatojoties uz memorandu, Ģenerālās asamblejas un semināra laikā gūtajām atziņām un parakstītajām deklarācijām profesionālās attīstības jomā, LMB aicina Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, kā arī Ministru Kabinetu kopumā veikt izmaiņas mērniecības un ģeodēzijas jomas sertifikācijas kārtībā, strikti nosakot, ka sertifikācija nav komercdarbības veids, bet gan valsts garantēts profesionālās piemērotības noteikšanas mehānisms.

CLGE Ģenerālā asambleja un seminārs norisinājās Rīgā no 22. līdz 24. septembrim. Semināru organizēja CLGE un LMB sadarbībā ar Valsts zemes dienestu un tajā piedalījās 96 dalībnieki. No tiem 53 bija ārvalstu viesi no Lielbritānijas, Vācijas, Īrijas, Somijas, Krievijas, Nīderlandes, Albānijas, Šveices, Beļģijas, Horvātijas, Dānijas, Igaunijas, Slovākijas, Portugāles, Moldovas, Zviedrijas, Lietuvas, Francijas, Austrijas, Turcijas, Slovēnijas, Rumānijas, Maķedonijas un Ungārijas.