Diskusija par augstumu mērījumu veikšanu Latvijas normālo augstumu sistēmā epohā 2000,5

2015. gada 21. janvārī Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentrūrā notika diskusija par augstumu mērījumu veikšanu  Latvijas normālo augstumu sistēmā epohā 2000,5, .Sanāksmē piedalās pārstāvji no Latvijas Mērnieku biedrības (LMB), Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas (LKĢA), Valsts zemes dienesta (VZD), Aizsardzības ministrijas Krīzes vadības departamenta Civilmilitārās sadarbības nodaļas, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA).

LKĢA norādīja uz neuzticību mērnieku vidū LV’14 kvaziģeoīda modelim, jo tas ir pārāk atšķirīgs no līdz šim izmantotā modeļa LV’98. Iesaka tā vietā izmantot Eiropā izveidoto Eiropas gravimetrisko kvaziģeoīda modeli EGG2008, kas ir aprobēts un kura precizitāte (3 cm) esot augstāka par LV’14 precizitāti. LKĢA nevēlas ražot kļūdainus augstumu datus, kas sabojās jau esošo ADTI informāciju.

VZD viedoklis, ka transformācijas algoritms un rezultāts ir labākais, ko varēja iegūt esošajā situācijā. Transformācija programma uz LAS‑2000,5 nesabojā esošos BAS‑77 datus. Transformāciju nevar veikt selektīvi ar dažādiem algoritmiem vai korekcijas koeficientiem, jo ADTI datubāzē nav ziņu par datu iegūšanas metodi un kļūdas novērtējumu.

RTU docents M.Kaļinka sniedz LV’14 un LV’98 modeļu salīdzinājumu (skatīt šeit). Ir vairākas vietas Latvijā, kurās atšķirības starp abiem modeļiem pārsniedz to, ko var izskaidrot ar abu modeļu novērtēto kļūdu. Šīm vietām vajadzētu meklēt skaidrojumu (iespējams, ka tas ir saistīts ar faktiskām LV’98 neprecizitātēm, kas pārsniedz kopējo modeļa kļūdas novērtējumu). Pārējā teritorijā, kur šīs atšķirības ir abu modeļu kļūdu robežās, jāmeklē praktisks risinājums, kā rīkoties ģeodēzistiem un mērniekiem, kas veic ADTI iegūšanu, lai ievērtētu abu modeļu kļūdas.

LĢIA norāda uz faktu, ka skaidrojumus par konstatētām nesakritībām starp iegūtām augstumu vērtībām, LĢIA var sniegt tikai tad, ja tiek saņemti konkrēti fakti un mērījumu dati, kas uzrāda šādas nesakritības.

Turpmāk tiek plānotas sekojošas darbības:

  • LV’14 modeļa turpmāka skaidrošana no LĢIA puses (dažādos pasākumos, mājas lapā, individuāli pēc pieprasījuma);
  • LĢIA publicē informāciju – salīdzinājumu starp abiem kvaziģeoīda modeļiem;
  • LĢIA vadībā tie izveidota neliela ekspertu darba grupa, kurā iesaista LKĢA, LMB, VZD un universitāšu pārstāvjus, un kurai tiek doti šādi uzdevumi:
  1. izpētīt LĢIA sagatavotos materiālus par kvaziģeoīda modeļu atšķirībām un to iemesliem;
  2. izstrādāt ierosinājumus kvaziģeoīda modeļu tiešai izmantošanai augstumu pārrēķinam no BAS-77 uz LAS-2000,5.