Atteikumu apstrīdējumus izskatīs desmit darba dienu laikā

Valsts zemes dienests (tālāk tekstā Dienests) sākot ar 2014. gada 24. novembri, apstrīdējumus atteikumiem veikt kadastra datu aktualizāciju vai reģistrēt kadastra objektu saskaņā ar mērnieka iesniegto zemes kadastrālās uzmērīšanas lietu izskatīs desmit darba dienu laikā.

Lēmums veikt apstrīdējumu izvērtēšanu divu nedēļu laikā pieņemts, lai uzlabotu Valsts zemes dienesta dokumentu pārvaldības kvalitāti un veicinātu efektīvāku, klientorientētu pieeju. Iepriekš apstrīdējumi tika izskatīti viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Gadījumā, ja ir saņemts atteikums un mērnieks nepiekrīt tajā minētajiem secinājumiem, Dienests aicina neatlikt reģionālās nodaļas izdota administratīvā akta apstrīdēšanu un iesniegt apstrīdējumu, kurā norādīti pamatoti pretargumenti Dienesta speciālistu konstatētajām neatbilstībām.

Mērnieku atbildība par zemes kadastrālās uzmērīšanas lietu sagatavošanu un Dienesta speciālistu atbildība, šīs lietas izvērtējot, galarezultātā sekmēs operatīvāku kadastra datu aktualizāciju un uzlabos Kadastrā reģistrēto datu kvalitāti kopumā.