Apstiprināti Latvijas būvnormatīvi

Latvijas Mērnieku biedrība informē, ka Ministru kabinets 2015. gada 30. jūnijā steidzamības kārtībā ir pieņēmis grozījijumus sekojošos normatīvajos aktos, kas stājas spēkā 2015. gada 1. jūlijā:

1.    LBN 305-15 http://likumi.lv/ta/id/274935-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-305-15-geodeziskie-darbi-buvnieciba

2.    LBN 005-15 http://likumi.lv/ta/id/275007-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-005-15-inzenierizpetes-noteikumi-buvnieciba

3.    Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 “Elektronisko sakaru tīkli” http://likumi.lv/ta/id/274991-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-262-15-elektronisko-sakaru-tikli

4.    u.c. LBN – skatīt EM relīzi – https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/5855-apstiprinati-visi-latvijas-buvnormativi