OĻĢERTS JAKUBOVSKIS

2015. gadā ATZINĪBAS ZĪME “PAR NOPELNIEM LATVIJAS MĒRNIECĪBĀ” – apbalvojums (krūšu zīme)

Nozīmīgs ir O.Jakubovska ieguldījums LLA Ģeodēzijas katedras zinātniskajā darbā. Viņš pētījis hidrogrāfiskās nivelēšanas precizitātes paaugstināšanas metodes, Zemes garozas vertikālās kustības un nivelēšanas zīmju stabilitāti, ēku un inženierbūvju deformācijas. Iegūtās vertikālo kustību ātrumu vērtības un sastādīto karti izmantoja arī citu valstu zinātnieki. Zinātniskās pētniecības darba rezultāti atspoguļoti vairāk kā 30 publikācijās.

Kopā ar LLA Ģeodēzijas katedras kolēģiem piedalījies mācību grāmatu sagatavošanā, viņa redakcijā 1974. gadā izdota mācību grāmata Ģeodēzija (līdzaut. J.Biķis, V.Freijs, M.Kronbergs, R.Krūpens), bijis arī viens no autoriem 1993. gadā izdotajai mācību grāmatai Ģeodēzija (līdzaut. V.Freijs, M.Kronbergs, U.Zuments).

O.Jakubovskis bijis Zinību biedrības fakultātes pirmorganizācijas priekšsēdētājs, Studentu zinātniskās biedrības ģeodēzijas pulciņa zinātniskais vadītājs, Latvijas ģeodēzijas un fotogrammetrijas biedrības valdes loceklis. Vissavienības Astronomijas un ģeodēzijas biedrības biedrs.

Darba gaitas uzsācis LPSR Pilsētu projektēšanas institūtā kā vecākais inženieris (1958-1960), vēlāk kā galvenais ģeodēzists (1962-1967).

1967. gadā uzaicināts strādāt par docent LLA Ģeodēzijas katedrā un šajā amatā nostrādājis visu turpmāko darba mūžu. Lasījis lekcijas, vadījis laboratorijas darbus un mācību prakses Ģeodēzijā, Inženierģeodēzijā, Ģeodēziskajos atbalsttīkols un Fotogrammetrijā, kā arī diplomprojektus. Papildus zināšanas ieguvis Viļņas Inženierceltniecības institūtā (1974) un Maskavas ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieru institūtā (1984). 1994. gadā nostrifikācijas kārtībā ieguvis inženierzinātņu doktora grādu.

<<Atpakaļ