MAIGONIS KRONBERGS

2013. gadā ATZINĪBAS ZĪME “PAR NOPELNIEM LATVIJAS MĒRNIECĪBĀ” – apbalvojums (krūšu zīme)

M.Kronbergs1963. gadā ar izcilību absolvēja LLA Zemes ierīcības fakultāti, iegūstot inženiera zemes ierīkotāja kvalifikāciju. Zināšanas papildinājis  Maskavas Ģeodēzijas aerofotouzmērīšanas un kartogrāfijas inženieru institūta kvalifikācijas paaugstināšanas fakultātē (1975.). Stažējies projektēšanas institūtos Orgtehstroij un Zemesprojekts. 1992. gadā ieguvis inženierzinātņu maģistra grādu ģeodēzijā.

Jau no 1963. gada (līdz pat šim brīdim) strādājis par LLU pasniedzēju, lektoru un lasījis lekcijas ģeodēzijas priekšmetos Agronomijas, Vides un ūdenssaimniecības, Būvniecības, Meža zinātnes un Zemes ierīcības specialitātes studentiem, vadījis zinātniskās pētniecības darbus, bakalaura darbus un diplomprojektus. No 1991. līdz 1996. gadam bija LLA Ģeodēzijas katedras vadītājs.

Sastādījis uzdevumus un metodiskos norādījumus laboratorijas un kursa darbiem ģeodēzijā, ģeodēziskajos tīkos un inženierģeodēzijā. Kā līdzautors piedalījies mācību grāmatas “Ģeodēzija” sagatavošanā 1974., 1993. un 2007. gada izdevumos, nododot uzkrātās zināšanas topošajiem speciālistiem. 2007. gadā aizsardzības ministrs Atis Slakteris izteica pateicību M.Kronbergam par mācību grāmatas “Ģeodēzija” radošā kolektīva sekmīgu vadīšanu. Līdz ar Latvijas Valsts neatkarības atjaunošanu M.Kronbergs piedalījies normatīvo dokumentu sakārtošanā un sistematizācijā, lielu ieguldījumu dodot augstumu sistēmas situācijas apzināšanā un atjaunošanā.

90. gadu pirmajā pusē tika veikts pētījums, kurā aplūkoja pastāvošās nivelēšanas zīmes, to piemērotību Latvijas klimatiskajiem apstākļiem un funkcionālai nepieciešamībai. Dots apraksts un vērtējums dažādām precīzās nivelēšanas mērīšanas metodēm pasaulē, kā arī doti ieteikumi par Latvijā piemērotāko. Izvērsti apskatīti izpildītie precīzie nivelējumi Latvijas teritorijā kopš 19.gs. 80 gadiem. Šis pētījums lielā mērā bija atskaites materiāls, pēc kā tika izstrādāti turpmākie dokumenti Augstuma atskaites sistēmas sakārtošanai valstī.

90. gadu otrajā pusē saistībā ar uzsāktajiem precīzā nivelēšanas tīkla rekonstrukcijas darbiem saasinājās nepieciešamība pēc normatīvā dokumenta, kas regulētu minēto darbu izpildi Latvijā. Sadarbībā ar Valsts zemes dienestu tika uzsākta I, II un III klases nivelēšanas instrukcijas izstrāde. M.Kronbergs vadīja šo instrukcijas izstrādes grupu un ar 2001. gadu I, II un III klases nivelēšanas instrukcija stājās spēkā un turpmākā augstuma atbalsta sistēmas attīstībā valstī kalpo kā viens no tās stūrakmeņiem.

Kopš 1997. gada kopā ar katedras kolēģiem izpilda precīzos nivelējumus un sniedz iegūto rezultātu novērtējumu par notikušajām vertikālajām deformācijām bijušajā Salaspils kodolpētniecības centrā. Ņemot vērā dotā objekta nozīmīgumu, šos darbus plānots veikt arī turpmāk.

Savu daudzpusību M.Kronbergs ir pierādījis ne tikai kā teorētiķis, ber arī kā praktiķis. Ģeodēzijas katedras kopējā zinātniskā darba ietvaros izpildījis atkārtotu precīzo nivelēšanu Pļaviņu HES apkaimē. Saistībā ar izpildītajiem nivelējumiem tika sastādītas kartogrammas par šīs apkārtnes vertikālajām kustībām. Vadījis būvju deformācijas mērījumus Rīgas TEC-1. Piedaloties Latvijas I klases nivelēšanas tīkla atjaunošanā no 2000. līdz 2010. gadam. Kopā ar kolēģiem no katedras M.Kronbergs šos darbus ir veicis nivelēšanas līnijās Rīga-Jelgava-Eleja, Rīga-Sloka-Kolka, Ainaži-Rīga, Aizkraukle-Rīga, Aizkraukle-Nereta, kājām nostaigātais kopējais attālums, strādājot šos darbus, mērāms ap 1500 km. Veicot nivelēšanas darbu M.Kronbergs spēja radīt inovatīvus risinājumus nivelēšanā, strādājot pie palīgierīces, kas paaugstinājuma noteikšanu padara ar augstāku noteiktību. 2012. gadā Latvijas Republikas Patentu valdē tika apstiprināts patents Nr.14529 par “Palīgierīce un paņēmiens precīzās nivelēšanas svītru latas nolasīšanai lielā attālumā”. Minētā ierīce pielietota, izpildot I klases nivelējumus Daugavas grīvā.

Zinātniskās pētniecības darba rezultāti līdz 2013. gadam atspoguļoti 25 publikācijās Latvijā un ārzemju izdevumos.

Saistībā ar aktīvo darbu zinību nodošanā studentiem, kā arī nopelniem dažādu ģeodēzisko problēmu risināšanā 2012. gadā novembrī M.Kronbergs tika apbalvots ar Zemkopības ministrijas sudraba medaļu “Par centību”.

<<Atpakaļ