JŪDĪTE MIERKALNE

2014. gadā ATZINĪBAS ZĪME “PAR NOPELNIEM LATVIJAS MĒRNIECĪBĀ” – apbalvojums (krūšu zīme)

LMB_kopsapulce-2014_0413Izglītība: Rīgas celtniecības tehnikums – 1. līmeņa profesionālā izglītība – celtnieks/tehniķis (1987-1988); Rīgas Tehniskā universitāte – sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē (2003-2007); Latvijas Lauksaimniecības universitāte – maģistra grāds inženierzinātnēs (2008-2010).

Darba gaitas: būvdarbu vadītāja Saldus rajona kolhozā „ Zaņa”  ,” Kareļi”  (1986-1989); būvdarbu vadītāja Dobeles rajona padomju saimniecība „ Zebrene” (1989-1993); zemes ierīkotāja Zebrenes pagasta padome, „ Palejas” (1993-1995); kadastra inspektore Valsts zemes dienesta Zemgales reģiona Dobeles filiāle (19995-2000); novērtētāja Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas Dobeles birojs (2000-2002); metodiskā eksperte Valsts zemes dienesta Informācijas galvenā pārvalde Kadastra metodikas daļa (2002-2005); daļas vadītāja – Valsts zemes dienesta Kadastra un reģistru departamenta Lauku zemes izpirkšanas reģistra daļa (2005-2008); daļas vadītāja – Valsts zemes dienesta Kadastra  un reģistru departamenta Zemes reformas procesu daļa (2008-2010). No 2010. gada Centrālās zemes komisijas locekle un no 2011. gada daļas vadītāja Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma formēšanas departamenta Zemes reformas procesu daļā.

2010. gadā Judītei Mierkalnei piešķirts Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, II pakāpes atzinības raksts Par pašaizliedzīgu un iniciatīvas bagātu darba pienākumu pildīšanu.

Judīte Mierkalne vadīja autoru kolektīvu, kas sarakstīja un sagatavoja iespiešanai grāmatu „Zemes reforma – atslēga uz īpašumu” . Grāmata raksturo galvenos zemes reformas īstenošanas posmus, sākot no zemes pieprasīšanas īpašumā un tās piešķiršanas, līdz piešķirtās zemes uzmērīšanai un pirmreizējai īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā laika posmā no 1990. līdz 2012. gadam. Grāmata atklāj zemes reformas procesa attīstību vairāk nekā 20 zemes reformas īstenošanas gados, satur plašu statistisko informāciju, kā arī normatīvo aktu klāstu. Grāmatā apkopots pārskats par 67 zemes reformu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, to mērķiem un būtiskāko grozījumu nozīmi un sekām gan attiecībā uz lauku apvidu zemi, gan pilsētu zemi, gan uz lauku un pilsētu teritoriju zemi. Dots arī katra autora novērtējums par konkrētā procesa norisi un rezultātiem.

Judīte Mierkalne kā līdzautore pazīstama arī ar starptautiskām publikācijām vispāratzītajos recenzējamos zinātniskajos izdevumos:

1. Dambīte D., Mierkalne J. (2011) Analysis of the Land Provided for Completion of land reform in Latvia. Proceedings of the 10th ERNESTAS GALVANAUSKAS’ International Scientific conference, Lithuanian, Šiauliai. Pētījumā, izmantojot kolerācijas metodi, vērtēts vai īpašumā iegūtā zeme ietekmē zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes platības Latvijas reģionos. Raksta mērķis ir izvērtēt īpašumā iegūto zemes platību ietekmi uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi Latvijas reģionos.

2. Mierkalne J., Kāpostiņš E. (2010) Further exploitation of land unclaimed in the process of Land Reform in Latvia. Proceedings of the international scientific-methodical conference “Baltic Surveying’10”, Lithuanian, Kaunas, ISBN 978-9955-896-85-2, pp.  92 – 97. Pētījumā raksturota valsts un pašvaldību īpašuma sakārtošanas nozīme zemes reformas realizācijā, veikta datu analīze par nepieprasīto zemi, kā arī sniegti priekšlikumi par zemes reformas laikā nepieprasītās zemes turpmāku izmantošanu.

3. Mierkalne J., Dambīte D. (2010) Topical issues of property right restitution of the end of the Land Reform in Latvia. Proceedings of  the international scientific-methodical conference „Baltic Surveying’10”, Lithuanian, Каunаs, ISBN 978-9955-896-85-2, pp. 111 – 118. Pētījumā apkopoti dati par īpašuma tiesību atjaunošanas pieprasītājiem, īpašuma tiesību atjaunošanai pieprasītajām, kā arī zemes reformas pabeigšanai nodotajām zemes vienībām un to platībām zemes reformas noslēgumā.

4. Mierkalne J. (2009) Detriminantion of the land in rual area within the competence of the state and municipalities. Proceedings of  the international scientific-methodical conference „Baltic Surveying’09”, Tartu, ISBN, pp. 87 – 91. Pētījumā raksturota valsts un pašvaldību īpašuma sakārtošanas nozīme zemes reformas realizācijā, apkopoti par valsts un pašvaldību zemju izvērtēšanas rezultāti.

Citas publikācijas:

1. Mierkalne J., Goba I. (2007) Par lauku zemes izpirkšanu. „Komersanta Vēstnesis”, Nr.47., 21. Novembris, VSIA „Latvijas Vēstnesis”,  4. – 8.lpp. Rakstā dots skaidrojums par lauku zemes izpirkšanas procesiem un vērtējums par tā izpildi.

2. Mierkalne J., Sideļska A., Zgirskis M. (2010) Zemes un mājokļu iegūšana īpašumā. Studiju līdzeklis. Jelgava, LLU, 206 lpp. (ISBN 978-9984-48-039-8). Elektroniskais izdevums izmantojams kā studiju līdzeklis augstskolu studentiem ar mērķi veicināt studentu izpratni par zemes un mājokļu privatizācijas procesiem pēc Latvijas neatkarības iegūšanas, un sekmēt studentu aktīvu iesaistīšanos zemes un mājokļu ilgtspējīgas attīstības problēmu apzināšanā un to atrisināšanā.

3. Mierkalne J., VZD autoru kolektīvs (2013) Zemes reforma – atslēga uz īpašumu. VZD, Rīga, SIA Jelgavas tipogrāfija, 2012., 362.lpp. grāmatā apkopota statistiskā un vēsturiskā informācija, kas raksturo zemes reformas procesus.

<<Atpakaļ