JĀNIS BALODIS

2013. gadā GODA ZĪME “PAR NOPELNIEM LATVIJAS MĒRNIECĪBĀ” – augstākais apbalvojums (ordenis)

_MG_JBALU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta direktors, RTU profesors, doktora darbu vadītājs. Sertificēts mērnieks zemes ierīcības, zemes kadastrālajā uzmērīšanā un ģeodēzijas darbos, LMB biedrs.

Jānis Balodis ir aktīvs nozares profesionālis, kurš darbojas ne tikai teorētiskā zinātnes sfērā, bet arī akadēmiskā un plašā profesionālā darbu laukā. Aktīvi līdzdarbojies Latvijas Mērnieku biedrībā kopš tās atjaunošanas 1988. gadā un 1999. gadā kļuva par LMB prezidentu. Jānim Balodim vienmēr ir skaidrs un atklāts viedoklis gan profesionālos, gan sabiedriskos jautājumos. Viņš ir ikgadēju un starptautisku konfereņču organizētājs un vadītājs.

J.Balodis ir vairāk kā 80 publikāciju autors. Pēdējo trīs gadu laikā vien ir bijušas 14 publikācijas, tajā skaitā: 3 raksti starptautiskajos, recenzējamos zinātniskajos izdevumos; 5 raksti vietējos zinātniskajos izdevumos; 9 referāti starptautiskajās zinātniskajās konferencēs.

J.Balodis aktīvi darbojas zinātniskajos projektos un programmās. Kā pēdējo gadu projektu piemērus, kuru vadību ir uzņēmies J.Balodis, var minēt:  “EUPOS® contribution to GOCE mission”, “GOCE Observations using SLR for LEO satellites”, Ģeogrāfisko informācijas sistēmu komponentes izstrāde Latvijas tautsaimniecībai, EUPOS-RIGA Starptautiskajā Zemes referencsistēmā, „GOCE satelīta SLR un GPS novērojumu rezultātu atšķirību analīze”, INTERREG III C East projekta EUPOS-IRC, Skrejošais zvaigžņu lauks u.c.

Kopš 2000. gada Viļņas Ģedimina Tehniskās Universitātes žurnāla “Geodezija ir kartografija” redakcijas kolēģijas loceklis un kopš 2007. gada RTU zinātniskie raksti, Būvniecības fakultāte, Ģeomātikas katedra, „Ģeomātika”.

Jānis Balodis, vadot RTU Ģeodēzijas profesora grupu, ir pratis savlaicīgi uzsākt jaunu elektronisko instrumentu ieviešanu. Tika veidoti jauni studiju priekšmeti, kas vispusīgāk sniedz izpratni praktiskos un teorētiskos nozares jautājumos.

Ļoti nozīmīga ir prasme veidot starptautiskos kontaktus, tos uzturēt un dažādos ceļos nest Latvijas vārdu starptautiskā skanējumā. Jānis Balodis ilgadīgi sadarbojies ar zinātniekiem Austrālijā, Vācijā, Amerikā, Kanādā, Krievijā, u.c. valstīs. Šobrīd Latvija tiek pārstāvēta Kazahstānā, kur izmantojot uzkrāto pieredzi un prasmes tiek rēķinātas koordinātas ģeodēziskiem atbalstpunktiem no starptautiskām pozicionēšanas stacijām.

<<Atpakaļ