IlZE DRAGONE

2014. gadā ATZINĪBAS ZĪME “PAR NOPELNIEM LATVIJAS MĒRNIECĪBĀ” – apbalvojums (krūšu zīme)

LMB_kopsapulce-2014_0303Ilze Dragone ir sertificēta persona zemes ierīcībā, zemes kadastrālajā uzmērīšanā un ģeodēzijā.

Ilze Dragone 2007. gadā ir ieguvusi Dabaszinātņu bakalaura grādu fizikā, 2010. gadā maģistra grādu inženierzinātnēs Zemes ierīcības specialitātē.

Savu darba pieredzi aizsāka 1988. gadā (līdz 1993. gadam) kā Rencēnu 8-gadīgā skolas fizikas un matemātikas skolotāja. 1996.-2000. gadam strādājusi apgāda „Jāņasēta” tipogrāfijā par brošētāju. Kopš 2000. gada kamerālo darbu veicēja SIA „Latīpašums – mērniecības birojā”. Amatu apvienošanas kārtībā 2002.-2005. gadam piedalījusies Cēsu rajona Priekuļu pagasta teritorijas plānojuma izstrādē, gatavojot pamata (topogrāfisko) un tematiskās kartes; 2005.-2006. gadam piedalījusies Cēsu rajona Priekuļu ciema detālplānojuma izstrādē, gatavojot pamata (topogrāfisko) un tematiskās kartes; 2006.-2008. gadam Cēsu rajona Vaives pagasta teritorijas plānojuma izstrādē, gatavojot pamata (topogrāfisko) un tematiskās kartes. No 2011. gada novembra- 2012. gada decembrim SIA „Mācību un konsultāciju centra ABC” Sertifikācijas biroja eksperte. Kopš 2012. gada maija Latvijas Mērnieku biedrības biedre. No 2013. gada janvāra Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas izpilddirektore un no 2013. gada jūnija Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centra eksperte.

Ilze Dragone daudz laika un enerģijas veltījusi mērniecības nozares sakārtošanā, uzlabošanā un mērnieku interešu aizstāvēšanā. Piedalījusies vairākos normatīvo aktu izstrādes procesos. Arī ikdienā ar sertifikācijas jomām saistītie mērniecības darbi veikti augsti profesionālā un kvalitatīvā līmenī.

Ilzei Dragonei piemīt spēja ieraudzīt, saprast pretrunas normatīvajos aktos un meklēt atbildes uz jautājumiem, pat tad ja to noskaidrošanai nepieciešama tiesas palīdzība. Viena no ievērojamākajām šāda veida cīņām, kurā Ilze Dragone piedalījās dokumentu sagatavošanā kā SIA „Latīpašums – mērniecības biroja” pārstāve, bija lieta par samaksas iekasēšanas likumību par darbu arhīvos. Šī tiesvedība ilga no 2011. gada līdz 2013. gadam, kad arī apelācijas instancē tā tika vinnētā. Tiesvedības rezultātā visas nozares interesēs ir panākts, ka par darbu arhīvā, proti, materiālu sagatavošanu un atlasi izmantošanai darbam lasītavā – netiek iekasēta samaksa. Tāpat ir apstrīdēti virkne atteikumu par zemes vienību robežu atbilstību Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. Šāda pieeja uzlabo nozares kvalitāti plašā mērogā, ceļ nozares cilvēku pareizu izpratni par normatīvo aktu interpretāciju un likumīgu piemērošanu.

Ilze Dragone mērniecības sabiedrību redz un cenšas veidot kā vienu lielu ģimeni, rīkojot Vidzemes mērnieku dienas, organizējot dažādus sabiedriskus pasākumus – seminārus, gan arī piedaloties sabiedrisko organizāciju Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas un Latvijas Mērnieku biedrības tuvināšanas procesā, kā arī organizējot ikgadējās SIA „Latīpašums – mērniecības birojs” Vidzemes mērnieku svinīgās balles.

<<Atpakaļ