ĒVALDS INDRIKSONS

2014. gadā GODA ZĪME “PAR NOPELNIEM LATVIJAS MĒRNIECĪBĀ” – augstākais apbalvojums (ordenis)

LMB_kopsapulce-2014_0408Ēvalds Indriksons 1947. gadā ar izcilību beidzis Rīgas Lauksaimniecības tehnikuma Hidromeliorācijas nodaļu.  1952. gadā absolvējis Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Zemes ierīcības fakultāti. Zināšanas papildinājis Maskavas Zemes ierīcības inženieru institūtā (1969), Maskavas Ģeodēzijas, kartogrāfijas un aerofotoģeodēzijas inženieru institūtā (1979), Maskavas Hidromeliorācijas institūtā (1986) un Novosibirskas Ģeodēzijas institūtā (1989). Piedalījies Kērtinas universitātes (Austrālija) rīkotajos kursos par Globālās pozicionēšanas sistēmu, Vācijas seminārā par modernā ģeodēziskā atbalsta tīkla uzmērīšanas metodēm.

Darba gaitas aizsācis Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Ģeodēzijas katedrā par vecāko laborantu, vēlāk konkursa kārtībā iecelts par asistentu (1952.-1975.) un vecāko pasniedzēju (1975.-1992.). No 1992. līdz 2000. gada februārim katedrā strādāja par lektoru. No 1975. līdz 1981. gadam bija Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Ģeodēzijas katedras vadītājs. Lasījis lekcijas, vadījis laboratorijas darbus, mācību un ražošanas prakses un diplomprojektus. Docējis studiju priekšmetus: ģeodēzija, augstākā ģeodēzija, ģeodēzijas atbalsttīkli, zemes ierīcības darbi ģeodēzijā, aerofotoģeodēzija un inženierģeodēzija. 1996.-2002. gadam (ar pārtraukumiem) strādājis Rīgas 3. arodskolā par Mērnieku specialitātes audzēkņu skolotāju.

Darbojies Vissavienības astronomijas un ģeodēzijas biedrības Latvijas nodaļā, bijis Latvijas, Igaunijas un Lietuvas Neotektoniskās komisijas loceklis, kā arī priekšsēdētājs.

Ē. Indriksona zinātniskais darbs saistīts ar Ģeodēzijas katedras tradicionālajiem pētījumiem – zemes virsmas vertikālām kustībām. Pētījumu rezultāti, izmantojot lielas teritorijas precīzās nivelēšanas datus, ir apkopoti un noformēti kā disertācijas darbs, bet disertācija netika aizstāvēta. 1992. gadā Ē. Indriksonam piešķirts inženierzinātņu maģistra grāds.

Izmantojot precīzās nevelēšanas datus, kopskaitā ir tapuši 5 nozīmīgi pētījumi par zemes virsmas vertikālām kustībām Pļaviņu ūdenskrātuves apkārtnē, kas apkopoti un publicēti vairākos speciālajos rakstu krājumos un žurnālos. Darba gaitā Ē. Indriksons sagatavojis vairākus mācību prakšu metodiskos norādījumus un mācību palīglīdzekļus, veicinot kvalitatīvāku zināšanu apgūšanu.

Ē. Indriksonas ir Latvijas Mērnieku biedrības goda biedrs un ar interesi piedalījies biedrības darbībā.

<<Atpakaļ