19.04.2018. Būvniecības padomes sēde

2018. gada 19. aprīlī Latvijas Mērnieku biedrību Latvijas Būvniecības padomes sēdē, kas notika Ekonomikas ministrijā, pārstāvēja Edgars Dreimanis un Jolanta Gau.

Sēdē skatāmie jautājumi un  protokols ir pieejams ekonomikas ministrijas mājas lapā https://www.em.gov.lv/lv/par_ministriju/sabiedribas_lidzdaliba/konsultativas_padomes/latvijas_buvniecibas_padome/

2018. gada 10.maijā notiks Būvniecības nozares ģenerālvienošanās parakstīšana. „Kā būs tā būs” –teica būvniecības padomē klātesošie.

Būvniecības nozare gatava papildus BIS sistēmai izzināt un strādāt ar BIM. Te rādās, ka katram par BIM ir savs skatījums un izpratne. Tika stāstīts par Būvniecības nozares Latvijas 100 gadei veltīto konkursa sagatavošanu un aicināti klātesošie piedalīties finansiāli. Par piedalīšanos materiāli/finasiāli neviens nebija gatavs runāt. Jautājums, vai 2017.gada beigās nevarēja ieplānot budžetu šim pasākumam?

Kas attiecas uz ģeodēziju, rodas priekštats, ka ģeodēzija nav saistīta ar būvniecību, arhitektūru. Tā netiek pieminēta un uzskatīta, kā svarīgs pasākums, lai kvalitatīvi un tiesiski pareizi veiktu projektēšanu un būvniecību.