14.07.2015. Mērniecības konsultatīvās padomes sēde

14.07.2015. notika Mērniecības konsultatīvās padomes sēde (MKP).

1. Mērniecības likums (ziņo LKĢA, Ilze Dragone)Ieskats idejas tapšanā, vēsturē un līdzīgu likumu piemērojums tieslietu sistēmā. Galvenie uzsvari uz deleģējumu un atbildību.VZD norāda uz saistību ar “Likumu par tiesu varu” un likumiem par nozari (līdzīgi kā advokatūra) un profesiju (līdzīgi kā tiesu izpildītāji vai notāriem). Kas ir gatavs virzīt likumu (VZD?, TM?, profesionālās organizācijas?)? VZD skatījumā jautājumi saistāmi ar kadastra sistēmu (pēc līdzības kā normatīvos aprakstīta tiesu sistēmu). Vai ārvalstīs (EU) ir situācija ar normatīvu regulējumu, kas vienos normatīvs nosaka kadastra jautājumus un atsevišķi citos mērnieku pienākumus un tiesības?Diskusijā nav īsti atbilde par toreizējo (90-tie gadu vidus) pamatojumu atteikties no Valsts zvērinātu mērnieku institūcijas.VZD norāda, ka zvērināts mērnieka statuss ir citāda atbildība un pieeja kā sertificēta mērnieka gadījumā.

VZD vēlas izvērstus pamatojuma punktus jauna likuma ieviešanai, ja tas tiks diskutēts TM. Uz nākamo (rudens) MKP sēdi sagatavot tēžu veidā pamatojumu (piem., iztrūkstošie posmi normatīvu regulējamā).

2. ZIP ierīcības normatīvu grozījumi (ziņo VZD)ZIP likums joprojām ir atvērts, nav apstiprināts vienotā paketē ar Zemes konsolidācijas normatīviem. VZD izsaka pateicību par sniegtiem priekšlikumiem, no kuriem daļa ir ņemta vērā. Šobrīd Saeimas Juridiskais birojs prasa papildinājumus un labojumus likumā, kas tiks izskatīti septembrī. Galvenais uzsvars uz ZIP definīciju, jēgu, nozīmi un mērķi!

30.07. diskusija par minētajiem jautājumiem. Aicinātas LMB, LKĢA, sertificētās personas, Rīgas, Cēsu, Ķekavas u.c. pašvaldības, būs VZD. Laiks un vieta tiks precizēta.

3. VZD apmācība (ziņo VZD)Profesionālās kvalifikācijas celšanas apmācība/seminārs par atzinumu sagatavošanu ZKU (sagatavošana / neatbilstību akti).Apmācība notiks VZD 16. un 30.09. desmit cilvēku lielā grupā. Mērniekiem tiks izsūtīti uzaicinājumi.

Apmācība ir VZD maksas pakalpojums: 28.46 EUR.

4. Par vienotām robežzīmēm (ziņo RTU, Mārtiņš Reiniks)2014. gadā universitātēm (RTU, LU, LLU) izsniegtas Lietuvā ražotas robežzīmes. Tās tika ierīkotas apvidū, un 2015. gada pavasarī (pēc 8-12 mēnešu perioda) kontrolēta to noturība apvidus apstākļos. Galvenie secinājumi – tās viegli “izceļamas” (iznīcināmas) un neatbilsts robežzīmju tehniskajām prasībām.

Šobrīd ir jauns zīmju paveids ar atskabargām. VZD saskata nepieciešamību turpināt izvērtēt vienotu robežzīmju ieviešanu.
5. Mērnieku atbildība (ziņo LMB, Sanita Gailīte)ZKU mērnieku atbildība 10 gadu periods šobrīd nav atbilstoša sertifikācijas periodam, apdrošināšanas polises retroaktīvā perioda prasībām. Nav vienlīdzība starp sertificētām personām un tām, kuras agrāk strādāja licencētā uzņēmumā, bet tagad nav sertificētas.

VZD uzklausa viedokli. Jautājumu neizskata, jo nav pieaicināti juristi jautājuma izskatīšanai. Uz nākamo (rudens) MKP sēdi VZD lūdz iesniegt izvērstu skatījumu, piedāvāt risinājumus un vērtējumu, kurus normatīvus tas skar!
6. Citi

Gunārs Silabriedis (LU) rosina MKP diskutēt par nekustamo īpašumu robežu aktualizāciju visā valsts teritorijā. Jautājums skatāms kompleksi – ģeodēziskie tīkli, finansējums un valsts pasūtījumi, zemes konsolidācija u.c. Jautājuma izskatīšana un pamatošana var prasīt vairāku gadu periodu.

Ar Mērniecības konsultatīvās padomes sēdes protokolu var iepazīties šeit.

Ar Mērniecības likuma prezentāciju var iepazīties šeit.

Ar citu nozaru likumu salīdzinājuma tabulu var iepazīties šeit.