14.07.2015. LĢIA darba grupa par augstumu sistēmu un ģeodēziskām atskaites sistēmām

LĢIA (Ivars Liepiņš) informēja par starpību virsmas (precizēta virsma starp LV’98 un LV’14) aprēķinu un pārbaudi. Virsma aprēķināta pret G1 punktiem un pārbaudīta pret G2 un citiem valsts ģeodēziskā tīkla drošiem punktiem. Matemātiskā starpība ir interpolēšanas aprēķinu robežās 1-3 mm. Interpolācija šobrīd veikta pēc Kriging metodes.

Darba grupa vienojas, ka apmainīsies ar alternatīvi aprēķinātu starpību virsmas testa punktiem vai veiks punktu aprēķinus atsevišķiem punktiem. Ja aprēķinu rezultāti būs pieņemami, turpināsies LĢIA darbs pie papildus aplikāciju izstrādes datu transformācijai (tuvinājumiem) LV’14, kas iegūti ar LV’98 (pozicionēšanas metodi).

Aizskarts jautājums par modeļa LV’14 turpmākiem precizējumiem vai jaunu q-ģeoīdu publiskošanu un izmantošanu. Būtisku izmaiņu gadījumā jāprecizē arī starpību virsma, ja tas vēl būs aktuāli (viedoklis, ka ADTI datu  pārrēķins varētu būt nepieciešams 1.5 – 2 gadu periodā).